Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - HTFE v RP - 

registrace ukončena 15.6.2024!!! 

Princip a možnosti metody HTFE se dočtete zde.

Dotazy ke kurzu posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Rozhodujícím prvkem pro zařazení dětí raného věku do rehabilitace je jejich abnormální anebo opožďující se psychomotorický vývoj. Včasnou indikací a aplikací hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE) dochází k pozitivnímu oslovení nezralé a rychle se vyvíjející CNS, která v tomto věku má obrovskou schopnost plasticity. Prostřednictvím kvalitně a včas zahájené HTFE je možné dosáhnout výrazného snížení klinických projevů. Zde jsou oslovována přímo řídící centra hybnosti, a proto je nutné, aby tak v zájmu klienta bylo činěno co nejdříve. Avšak HTFE v raném věku klienta klade vysoké nároky na znalosti a zkušenost terapeuta a také na profesionalitu koně.

Kurz umožnuje účastníkům prohloubení stávajících a získání nových dovedností a znalostí v oblasti hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii s dětmi 0-3 roky. V rámci vyšetření klienta se zaměří na konkrétní cíl u daného klienta, na základě kterého sestaví a provede odbornou a bezpečnou terapeutickou jednotku HTFE. Tzn., že bude schopen vybrat vhodného koně, určit polohu a korigovat ji, stanovit délku a intenzitu terapie, využít pomůcky a zvolit terén pro hipoterapii.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu HTFE v RP

 • Registrovaný fyzioterapeut nebo ergoterapeut.
 • Absolvent kurzu Hipoterapie pod NCO NZO nebo ČHS (ukončení kurzu minimálně 1 rok před zapsáním do tohoto kurzu).
 • Výhodou je praxe v pediatrii, absolvování specializačních kurzů Bobath koncept (Basic Bobath kurz, Baby Bobath kurz), Reflexní lokomoce dle Vojty.
 • Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska atd. - kurz je veden v českém jazyce.
 • Vzdělání se dokládá prostou elektronickou kopií při zápisu do kurzu. 

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - dálkové studium formou e-learningu a jeden prezenční teoreticko-praktický blok (4 dny); 
 • odborná praxe ve Střediscích praktické výuky zaměřeným na HTFE v RP;
 • a závěrečná zkouška.

Hodinová dotace

Celkem 100 hodin, z toho:

 • Teoretická část ve formě e-learningu a jeden teoreticko-praktický blok – 60 h - zajišťuje organizátor
 • Všeobecná a odborná praxe - 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu

Organizace kurzu - termíny

Registrace (odeslání závazné přihlášky a uhrazení administračního poplatku 1000,- Kč přes eshop) do 15. 6. 2024.

Uhrazení kurzovného na základě vystavené faktury od ČHS do 30. 6. 2024.

E-learningový program bude spuštěn 5. 8. 2024 a poběží po dobu 4 týdnů. Navazující teoreticko-praktický blok proběhne v termínu 19. - 22. 9. 2024  (začátek programu je ve čtvrtek od 9:00 a konec je v neděli v 16:00).

Místo konání teoreticko-praktického bloku je SPV Caballinus, z.s. (Praha). V rámci celého kurzu je pouze jeden teoreticko-praktický víkend, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na víkendech není možné kurz dokončit!

Součástí vzdělávacího programu je absolvování 40 hodin odborné praxe ve Střediscích praktické výuky se specializací na HTFE v RP pod supervizí zkušeného lektora  - praxe není součástí ceny za kurz. Termíny si účastník domlouvá individuálně.

Povinná odborná praxe

Odborná praxe HTFE - 40 hodin

 • Cílem je práce s klientem - přímá asistence terapeutovi, zaměření se na podstatu HTFE v RP.
 • Ve středisku specializovaném na HTFE v RP.

Upozornění:

 • Praxe probíhají ve Střediscích praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu je u každého střediska zaměření a ceník. Cena za praxe není součástí kurzu, účastník ji hradí zvlášť.
 • Termíny praxe si již můžete domlouvat po zahájení e-learningu, abyste si vyjednali středisko a datum konání dle svého výběru a zájmu. SPV jsou dost vytížená.

Obsah přednášek

Teoretická část:

 • Vývojová ontogeneze
 • Primitivní reflexologie a polohové reakce
 • Patofyziologický obraz
 • Handling
 • Techniky HTFE zaměřené na výběr poloh na základě vývojové ontogeneze
 • Indikace, kontraindikace a rizika HTFE v rané péči
 • Tým, bezpečnost a zázemí

Praktická část:

 • Vstupní a výstupní kineziologické vyšetření vybraných dětí s následnou terapeutickou jednotkou hipoterapie.
 • Praktické cvičení s figurínami a pomůckami na koních.
 • Zjemňující techniky pro korekci poloh.
 • Nácvik manipulace s dětmi a jejich stimulace.
 • Aplikace pomůcek a korekčních technik.
 • Ukázka dalších rehabilitačních technik doplňujících HTFE v rané péči.
 • Ukázka intenzivní HTFE u 4 vybraných dětských klientů (8 HTFE jednotek na klienta) - vstupní a výstupní vyšetření, určení rehabilitačního plánu, aplikace HTFE  (přímá práce s klienty ve spolupráci s terapeutem střediska po celé 4 dny), rozbor HTFE jednotek (video a foto záznamy).
 • Diskuze

Výstup

Absolvent kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE v RP) získá osvědčení od ČHS a je připraven provádět specializovanou HTFE v RP u dětí od 0 - 3 let věku. Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu HTFE v RP.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k HTFE v RP.
 • Provádět kineziologický rozbor klientů včetně vyhodnocení anamnestických dat a následně sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán HTFE v RP.
 • Určit postup jednotky HTFE v RP tak, aby léčba byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného klienta, polohy na koni, délku terapie, stanovení požadovaného tempa koně a povrchu.
 • Provádět poradenskou činnost v HTFE v RP.

Závěrečná zkouška 

Podmínky účasti

 • Splnění požadované odborné praxe v SPV ČHS  se zaměřením na HTFE v RP.
 • Odevzdání 2 vypracovaných kazuistik klienta v HTFE v rozsahu 6-10 stran, včetně video a fotodokumentace.
 • 100% účast na teoreticko-praktickém bloku.

Průběh závěrečné zkoušky

 • Teoretická zkouška se skládá z on-line písemného testu - účastník se nahlásí k písemnému testu po splnění výše uvedených podmínek do 10 měsíců od absolvování teoreticko-praktického bloku.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu bude pouze 1 teoreticko-praktický blok, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 2 let od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den).

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 8.400,- Kč

 • Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktický blok a závěrečnou zkoušku, osvědčení.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální členi a pracovníci členského střediska ČHS – 7.400,- Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Při registraci přihlášky se hradí nevratná záloha 1.000,-Kč (v případě neotevření kurzu se vrací) v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci).

Platba kurzovného se poté hradí na základě vystavené faktury od ČHS (administrační poplatek je odečten).

Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní Vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti více než 30 dní před kurzem vracíme 100% kurzovného (neplatí pro nevratnou zálohu 1000 Kč formou registračního poplatku), při zrušení účasti méně než 30 dní před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 4.200,-Kč/3.700,-Kč.

Postup registrace

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku do 15. 6. 2024. Po odeslání přihlášky pošlete na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com sken/fotografii svého diplomu/vysvědčení/certifikátů. Všechny dokumenty si nejdříve stáhněte do svého PC a pojmenujte (název dokumentu a Vaše jméno).
 2. Vystavte si fakturu v našem e-shopu (zde) a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem do    15. 6. 2024. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na Vás nebo organizaci.
 3. ČHS Vám poté vystaví fakturu kurzovného, úhrada nejdéle do 30. 6. 2024. 
 4. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do e-learningu na Vámi uvedený email v přihlášce.