Kurz Hipoterapie

v psychiatrii a psychologii (HTP) -

proběhne v roce 2025

Princip a možnosti metody HTP se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu HTP

 1. Ukončené vzdělání v jednom z oborů:
  • Psycholog,
  • psychiatr nebo jiný lékař,
  • adiktolog,
  • etoped,
  • zdravotní sestra,
  • a další odbornosti s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou.
 2. Ukončený 2letý akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo ukončené 2 roky z víceletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku.
 3. Minimální věk 21 let.
 • Účastník musí splňovat všechny vstupní požadavky.
 • Vzdělání se dokládá nahráním prostou elektronické kopie dokumentu do přihlášky (včetně osvědčení z kurzu/oprávnění k výkonu čeho…, tj. dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení nebo dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace).

 • Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska atd.

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - dálkové studium formou e-learningu a tři teoreticko-praktické bloky (3 víkendy) - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro hiporehabilitaci a Aplikované postupy v HTP;
 • odborná praxe ve Střediscích praktické výuky ČHS;
 • základní jezdecký výcvik pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF a individuální práce s koněm pod supervizí doporučeného lektora přirozené komunikace;
 • a závěrečná zkouška.

Hodinová dotace

Celkem 220 hodin, z toho:

 • Teoretická část ve formě e-learningu a tři teoreticko-praktické bloky (TPB) – 110 h - zajišťuje organizátor
 • Všeobecná a odborná praxe - 80h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:
  • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF - pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky.
  • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Organizace kurzu - termíny

Registrace (odeslání závazné přihlášky a uhrazení administračního poplatku) do 15. 2. 2023.

Zápis do kurzu (uhrazení 1. částky kurzovného na základě vystavené faktury od ČHS) do 15. 2. 2023.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle. Pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 6. 3. 2023 a poběží po dobu 4 týdnů. E-learning program pro modul Aplikovaná HTP bude zahájen 1. 5. 2023 (4 týdny).

TPB proběhnou vždy od pátku (od 14h) do neděle (konec max. v 16h). Praktické víkendy jsou povinné a účast na nich je podmínkou pro splnění zkoušky.

 1. ​Teoreticko-praktický blok (TPB) 28. - 30. 4. 2023 se uskuteční v centru ​Epona, z. s., ve kterém se budeme věnovat především provozním záležitostem, přípravě koní a základním znalostem ohledně koní.
 2. Teoreticko-praktický blok (TPB) ​2. - 4. 6. 2023 ​ ​blok se uskuteční v Hipocentru PN Kosmonosy se zaměřením na HTP. ​
 3. Teoreticko-praktický blok (TPB) 23. - 25. 6. 2023​ ​ve třetím bloku, který bude organizován na Vladykově dvoře, z. s., se zaměříme na přirozenou komunikaci s koňmi a její využití v praxi a dále na pedagogiku volného času.  

Součástí vzdělávacího programu je absolvování 80 hodin odborné praxe ve Střediscích praktické výuky a individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora - praxe a individuální práce s koněm není součástí ceny za kurz. Termíny si účastník domlouvá individuálně.

Termíny odevzdání samostatných prací: 1. kontrolní test (16. 4.), 2. kontrolní test (11. 6.), kazuistika a projekt virtuální centrum (31. 8.).

Závěrečná zkouška proběhne v neděli 1. 10. 2023 ve středisku Epona, z.s., Hostěnice u Brna. Zkouška probíhá jeden celý den.

Povinná všeobecná a odborná praxe

Všeobecná praxe - následuje po 1. teoreticko-praktickém bloku - 40 hodin

 • Seznámení s chodem střediska, financováním, provozní dokumentací a potřebnou administrativou, s pracovními rozvrhy, s prací koní včetně jejich vytížení, jejich přípravou a s dalšími aktivitami střediska HR.
 • Doporučujeme praxe absolvovat ve střediscích s jiným zaměřením než HTP pro rozšíření obzorů a zkušeností.
 • Zahájení praxí po otevření 1. bloku e-learningu.

Odborná/aplikovaná praxe HTP - 40 hodin

 • Cílem je práce s klientem - přímá asistence terapeutovi, zaměření se na podstatu HTP.
 • Ve středisku specializovaném na HTP.

Upozornění:

 • Praxe není možno vykonávat v "domácím" středisku, kde již pracujete nebo pomáháte. Cílem je, aby účastník kurzu navštívil co nejvíce provozovatelů a získal různorodé zkušenosti.
 • Praxe probíhají ve Střediscích praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu je u každého střediska zaměření a ceník. Cena za praxe není součástí kurzu, účastník ji hradí zvlášť.
 • Termíny praxe si již můžete domlouvat již po zápisu do kurzu, abyste si vyjednali středisko a datum konání dle svého výběru a zájmu. SPV jsou dost vytížená.

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:

 • 15 hodin jezdecké výuky pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, WRC (pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky).
 • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Doporučený seznam lektorů přirozené komunikace pro kurz HTP - pokud váš lektor není na seznamu, kontaktujte nás na koordinator@hiporehabilitace-cr.com.

 1. Honza Bláha - https://linefreecollection.cz/cz/kontakt
 2. Václav Bořánek - https://www.horsemanship.cz/kontakty/
 3. Zuzana Prokopová – Ranč Loučka Předklášteří - https://www.rancloucka.cz/
 4. Martina Sluková – Pardubice - Lány na Důlku - https://www.martinaslukova.cz/kontakt/
 5. Marie Dvořáčková – SPV Sdružení SRAZ, z.s., Praha - https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnik/marie-dvorackova
 6. Kateřina Santarová - facebook.com/kurzysks/
 7. Jindřiška Vladyková – SPV Vladykův dvůr, z.s., Roudné u ČB - http://vladykuvdvur.cz/nas-tym/
 8. Alena Fritscherová – SPV Ryzáček, z.s., Líšnice u Olomouce - http://www.ryzacek.com/
 9. Jitka Bednářová Smíšková - https://jshobit.estranky.cz/clanky/kontakt.html

Obsah přednášek

Obecná hiporehabilitace a hipologie

 • Základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie.
 • Historie a vývoj hiporehabilitace.
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci.
 • Rozdělení hiporehabilitace.
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace a zásady bezpečnosti.
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace.
 • Hlediska výběru a hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta.
 • Hřbet koně jako balanční plocha, biomechanika pohybu koně.
 • Etologie koně ve vztahu k chování a jednání klienta.
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo.
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

Aplikované postupy HTP

 • Okruhy duševních poruch a poruch chování.
 • Odborný přístup u jednotlivých okruhů duševních poruch a poruch chování.
 • Terapeutické možnosti HTP, indikace a kontraindikace.
 • Metodika HTP u jednotlivých duševních poruch a onemocnění.
 • Vedení individuální terapeutické jednotky.
 • Vedení skupinové terapeutické jednotky.
 • Psychoterapie u jednotlivých duševních poruch a onemocnění v rámci HTP.
 • Sebereflexe a osobní růst psychoterapeuta, psychohygiena.
 • Hry v rámci HTP.
 • Specifika práce s koněm v HTP.
 • Praktická cvičení.

Výstup

Absolvent kurzu získá certifikát od ČHS a odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu HTP.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k HTP.
 • Určit postup jednotky HTP tak, aby rehabilitace byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného uživatele, délku jednotky, stanovení požadovaného postupu práce.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým během HTP, korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli a asistentovi koně během jednotky tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v HTP.

Závěrečná zkouška 

Podmínky účasti

 • Splnění požadované všeobecné a odborné praxe v SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání 2 kontrolních testů na konci e-learningových bloků.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta v HTP v rozsahu 6-8 stran.
 • Odevzdání projektu virtuální centrum.
 • 100% účast na 3 teoreticko-praktických víkendech.
 • Úspěšné složení závěrečného online testu. 

Průběh závěrečné zkoušky

 • Praktická část představuje:
  1. Potvrzení dovedností při manipulaci s koněm, při péči o něj, při práci ze země:
   • - drezurní úloha v kroku a klusu v anglickém stylu,
   • - individuální práce s koněm - práce s tlakem, vodění, přistavení k rampě.
  2. Předvedení ukázkové lekce HTP se simulovanými klienty/pacienty.
 • Teoretická zkouška se skládá:
  1. Z ústní obhajoby kazuistiky a projektu virtuální centrum.
  2. Z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu budou pouze 3 teoreticko-praktické bloky, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na TPB není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 2 let od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). Přerušení je akceptováno pouze formou oficiální žádosti o přerušení kurzu zaslaného se skenem vyplněného a podepsaného studijního průkazu na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 13.500,- Kč

(pro účastníky ze Slovenska je cena 540 euro - platba na euroúčet 2201470884/2010)

 • Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktické bloky a závěrečnou zkoušku.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práci s koněm a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 12.500,-Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Při registraci přihlášky se hradí nevratná záloha 1.000,-Kč (v případě neotevření kurzu se vrací) v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakrurační údaje - faktura na vás nebo organizaci).
Platba kurzovného se poté hradí na základě vystavené faktury od ČHS ve dvou splátkách.
Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 6.750,-Kč.

Postup registrace

Do kurzu budete plně registrováni až po připsání částky za 1. splátku kurzu na náš účet. Počet míst v kurzu je limitovaný, proto s registrací a platbou neotálejte.

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, nejdéle do 15. 2. 2023.
 2. Vystavte si fakturu v našem e-shopu a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem s odesláním přihlášky. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci.
 3. ČHS vám poté vystaví fakturu na 1. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti. 
 4. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 1. bloku e-learningu na vámi uvedený email v přihlášce - uvádějte v přihlášce svů osobní email, nikoli organizace!
 5. V dubnu 2023 vám ČHS pošle fakturu na 2. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti. 
 6. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 2. bloku e-learningu.