Kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii  (HTFE) -

proběhne v roce 2025

Princip a možnosti hiporehabilitace se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Vstupní požadavky na účastníka kurzu HTFE

Vzdělání: fyzioterapeut nebo ergoterapeut podle Zákona č. 96/2004 Sb., případně lékař s atestací z oboru Rehabilitace a fyzikální medicína (dříve FBLR - fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace).

Vzdělání se dokládá nahráním prostou elektronické kopie dokumentu do přihlášky (včetně osvědčení z kurzu/oprávnění k výkonu čeho…, tj. dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení nebo dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - dálkové studium formou e-learningu, a dva prezenční teoreticko-praktické bloky (2 víkendy) - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro HTFE a aplikovaná HTFE.
 • odborná praxe ve Střediscích praktické výuky ČHS;
 • základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF -  účastník kurzu si zajistí individuálně na vlastní náklady, např. v místě bydliště;
 • a závěrečná zkouška.

Hodinová dotace

Celkem 200 hodin

 • Teoretická část ve formě e-learningu a dvou teoreticko-praktických bloků – 100 h - zajišťuje organizátor
 • Všeobecná a odborné praxe - 80h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF, celkem minimálně 20 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu. Pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky.

Organizace kurzu - termíny

Registrace (odeslání závazné přihlášky a uhrazení administračního poplatku) do 15. 2. 2023.

Zápis do kurzu (uhrazení 1. částky kurzovného na základě vystavené faktury od ČHS) do 15. 2. 2023.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle. Pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 6. 3. 2023 a poběží po dobu 4 týdnů. E-learningový program pro modul Aplikovaná HTFE bude zahájen 1. 5. 2023 (4 týdny).

1. teoreticko praktický blok (TPB) proběhne v termínu 28. - 30. 4. 2023 ve Středisku praktické výuky Epona, z.s. v Brně. V pátek se začíná ve 14.00, v neděli se končí kolem 13.00 (přesný program bude zaslán před konáním TPB).
2. teoreticko-praktický blok proběhne 26. - 28. 5. 2023 ve Středisku praktické výuky Caballinus, z.s. v Praze. V pátek se začíná ve 14.00, v neděli se končí kolem 13.30 (přesný program bude zaslán před konáním TPB).

Praktické víkendy jsou povinné a účast na nich je podmínkou pro splnění zkoušky. V rámci celého kurzu budou pouze 2 teoreticko-praktické víkendy, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na víkendech není možné kurz dokončit!

Součástí vzdělávacího programu je absolvování 80 hodin odborné praxe ve Střediscích praktické výuky a výuka jezdectví (20 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora - praxe a individuální práce s koněm není součástí ceny za kurz. Termíny si účastník domlouvá individuálně.

Termíny odevzdání samostatných prací: 1. kontrolní test (16. 4.), 2. kontrolní test (4. 6.), kazuistika a projekt virtuální centrum (31. 8.).

Závěrečná zkouška proběhne na podzim v sobotu 30. 9. 2023 ve středisku Epona, z.s., Hostěnice u Brna. Zkouška probíhá jeden celý den.

Povinná všeobecná a odborná praxe

Všeobecná praxe - 40 hodin

 • Cílem je seznámení s provozem hiporehabilitace - s chodem střediska, financováním, provozní dokumentací a potřebnou administrativou, s pracovními rozvrhy, s prací koní včetně jejich vytížení, jejich přípravou a s dalšími aktivitami střediska HR.
 • Doporučujeme praxe absolvovat ve střediscích s jiným zaměřením než HTFE pro rozšíření obzorů a zkušeností.
 • Zahájení praxí po otevření 1. bloku e-learningu.

Odborná praxe HTFE - 40 hodin

 • Cílem je práce s klientem - přímá asistence terapeutovi, zaměření se na podstatu HTFE.
 • Ve středisku specializovaném na HTFE.

Upozornění:

 • Praxe není možno vykonávat v "domácím" středisku, kde již pracujete nebo pomáháte. Cílem je, aby účastník kurzu navštívil co nejvíce provozovatelů a získal různorodé zkušenosti.
 • Praxe probíhají ve Střediscích praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu je u každého střediska zaměření a ceník. Cena za praxe není součástí kurzu, účastník ji hradí zvlášť.
 • Termíny praxe si již můžete domlouvat již po zápisu do kurzu, abyste si vyjednali středisko a datum konání dle svého výběru a zájmu. SPV jsou dost vytížená.

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF, celkem minimálně 20 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu. Pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC či MŠMT, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky.

Doporučený seznam lektorů přirozené komunikace pro kurzy ČHS - pokud váš lektor není na seznamu, kontaktujte nás na koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Honza Bláha - https://linefreecollection.cz/cz/kontakt
Václav Bořánek - https://www.horsemanship.cz/kontakty/
Zuzana Prokopová – Ranč Loučka Předklášteří - https://www.rancloucka.cz/
Martina Sluková – Pardubice - Lány na Důlku - https://www.martinaslukova.cz/kontakt/
Oldřich Novák - https://oldanovak.cz/
Marie Dvořáčková – SPV Sdružení SRAZ, z.s., Praha - https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnik/marie-dvorackova
Fred Bednář - https://www.fredbednar.cz/#!/kontakt
Milan Kovář - https://www.facebook.com/MilanKovarHorsemanship/
Kateřina Santarová - facebook.com/kurzysks/
Jindřiška Vladyková – SPV Vladykův dvůr, z.s., Roudné u ČB - http://vladykuvdvur.cz/nas-tym/
Alena Fritscherová – SPV Ryzáček, z.s., Líšnice u Olomouce - http://www.ryzacek.com/
Jitka Bednářová Smíšková - https://jshobit.estranky.cz/clanky/kontakt.html

Obsah přednášek

Obecná hiporehabilitace a hipologie

 • Základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie.
 • Historie a vývoj hiporehabilitace.
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci.
 • Rozdělení hiporehabilitace.
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace a zásady bezpečnosti.
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace.
 • Hlediska výběru a hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta.
 • Hřbet koně jako balanční plocha, biomechanika pohybu koně.
 • Etologie koně ve vztahu k chování a jednání klienta.
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo.
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

Aplikované postupy HTFE

 • Vyšetřování dětí a dospělých klientů HTFE, dlouhodobé a krátkodobé terapeutické plány.
 • Hipoterapie v kontextu ucelené rehabilitace, IN, KI.
 • Posturální ontogeneze.
 • Výběr koně, terapeutických poloh a korekce podle potřeb klienta.
 • HTFE u neurologických postižení dětského věku.
 • HTFE v rámci konceptu rané péče.
 • HTFE v rámci Bobath konceptu.
 • HTFE u klientů s kombinovanými vadami.
 • HTFE u sluchově a zrakově postižených.
 • HTFE u klientů s mentální retardací.
 • HTFE v rámci postižení pohybového aparátu u ortopedických vad.
 • HTFE u některých gynekologických poruch.
 • HTFE u autistického klienta.
 • HTFE u osob se specifickými potřebami z pohledu ergoterapie.
 • HTFE u míšních lézí.
 • HTFE u VDT, HSSP.
 • HTFE u neurologických postižení dospělého věku.
 • HTFE u onemocnění kardiovaskulárních a metabolických.

Výstup

Absolvent kurzu Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) získá certifikát od ČHS a je připraven provádět specializovanou činnost v oblasti HTFE v širokém spektru diagnóz a klinických obrazů pro dospělé a děti od 3 let věku. Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu HTFE.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k HTFE.
 • Provádět kineziologický rozbor klientů včetně vyhodnocení anamnestických dat a následně sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán HTFE.
 • Určit postup jednotky HTFE tak, aby léčba byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného klienta, polohy na koni, délku terapie, stanovení požadovaného tempa koně a povrchu.
 • Provádět rozbor mechaniky pohybu hřbetu koně s cílem vybrat vhodného koně pro klienta.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým, korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli a vodiči koně během jednotky HTFE tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v HTFE.
 • Vést a školit studenty v rámci celoživotního vzdělávání.

Závěrečná zkouška 

Podmínky účasti

 • Splnění požadované všeobecné a odborné praxe v SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání 2 kontrolních testů na konci e-learningových bloků.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta v HTFE v rozsahu 6-8 stran.
 • Odevzdání projektu virtuální centrum.
 • 100% účast na 2 teoreticko-praktických víkendech.
 • Úspěšné složení závěrečného online testu. 

Průběh závěrečné zkoušky

 • Praktická část představuje:
  1. potvrzení dovedností při práci s koněm:
   • - ve stáji (čištění, sedlání, uždění, atd.)
   • - ze země (vodění koně a přistavení k rampě);
   • - a během drezurní zkoušky (krok a klus);
  2. předvedení ukázkové jednotky HTFE se simulovaným klientem/pacientem.
 • Teoretická zkouška se skládá:
  1. z ústní obhajoby kazuistiky a projektu - virtuálního centra;
  2. z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Zkouška trvá celý jeden den.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu budou pouze 2 teoreticko-praktické bloky, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na TPB není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 2 let od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com. Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). Přerušení je akceptováno pouze formou oficiální žádosti o přerušení kurzu zaslaného se skenem vyplněného a podepsaného studijního průkazu na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 13.000,- Kč

(pro účastníky ze Slovenska je cena 520 euro - platba na euroúčet 2201470884/2010)

 • Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktické bloky a závěrečnou zkoušku.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práci s koněm a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS – 12.000,- Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Při registraci přihlášky se hradí nevratná záloha 1.000,-Kč (v případě neotevření kurzu se vrací) v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci).
Platba kurzovného se poté hradí na základě vystavené faktury od ČHS ve dvou splátkách.
Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 6.500,-Kč.

Postup registrace

Do kurzu budete plně registrováni až po připsání částky za 1. splátku kurzu na náš účet. Počet míst v kurzu je limitovaný, proto s registrací a platbou neotálejte.

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, nejdéle do 15. 2. 2023.
 2. Vystavte si fakturu v našem e-shopu a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem s odesláním přihlášky. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci.
 3. ČHS vám poté vystaví fakturu na 1. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti. 
 4. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 1. bloku e-learningu na vámi uvedený email v přihlášce - uvádějte v přihlášce svů osobní email, nikoli organizace!
 5. V dubnu 2023 vám ČHS pošle fakturu na 2. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti. 
 6. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 2. bloku e-learningu.