Kurz Hiporehabilitace

v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

2023

Princip a možnosti metody HPSP se dočtete zde.

Otázky ke kurzům posílejte na koordinator@hiporehabilitace-cr.com.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu HPSP 

Ukončené vzdělání v oborech: 

 • pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo
 • sociální pracovník/pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
 • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem nebo
 • VŠ vzdělání + doplňující pedagogické studium (rekvalifikační pedagogické a sociologické kurzy akreditované MŠMT nebo MPSV - min. 80 hodin) nebo
 • úplné střední všeobecné vzdělání/úplné střední odborné vzdělání s maturitou/úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou + doplňující pedagogické studium (rekvalifikační pedagogické a sociologické kurzy akreditované MŠMT nebo MPSV - min. 80 hodin).

Vzdělání se dokládá nahráním prostou elektronické kopie dokumentu do přihlášky (včetně osvědčení z kurzu/oprávnění k výkonu čeho…, tj. dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení nebo dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd.

Obsah kurzu

Složení kurzu:

 • Kombinované studium - dálkové studium formou e-learningu, a tři prezenční teoreticko-praktické bloky (3 víkendy) - Obecná hiporehabilitace, Hipologie pro hiporehabilitaci a Aplikovaná HPSP; 
 • odborná praxe ve Střediscích praktické výuky ČHS;
 • základní jezdecký výcvik pod supervizí zkušeného cvičitele jezdectví ČJF a individuální práce s koněm pod supervizí doporučeného lektora přirozené komunikace;
 • a závěrečná zkouška.

Hodinová dotace

Celkem 220 hodin, z toho:

 • Teoretická část ve formě e-learningu a tří teoreticko-praktických bloků  (TPB) – 110 h - zajišťuje organizátor
 • Všeobecná a odborné praxe - 80h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:
  • 15 hodin jezdecké přípravy pod vedením cvičitele jezdectví ČJF - pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky. 
  • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Organizace kurzu - termíny

Registrace (odeslání závazné přihlášky a uhrazení administračního poplatku) do 15. 2. 2023.

Zápis do kurzu (uhrazení 1. částky kurzovného na základě vystavené faktury od ČHS) do 15. 2. 2023.

E-learningový program je koncipován jako individuální samostudium na platformě Moodle. Pro moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci bude spuštěn 6. 3. 2023 a poběží po dobu 4 týdnů. E-learningový program pro modul Aplikovaná HPSP bude zahájen 1. 5. 2023 (5 týdnů).

TPB proběhnou vždy od pátku (od 14h) do neděle (konec max. v 16h). Praktické víkendy jsou povinné a účast na nich je podmínkou pro splnění zkoušky.

 1. Teoreticko-praktický blok (TPB) 28. - 30. 4. 2023 se uskuteční v centru Ryzáček, z. s., ve kterém se budeme věnovat především provozním záležitostem, přípravě koní a základním znalostem ohledně koní.
 2. Teoreticko-praktický blok (TPB) 23. - 25. 6. 2023 bude organizován na Vladykově dvoře, z. s. - zde se zaměříme na přirozenou komunikaci s koňmi (na práci s koněm ze země na etologickém principu) a její využití v praxi HPSP a dále na pedagogiku volného času.
 3. Teoreticko-praktický blok (TPB) 8. - 10. 9. 2023 se uskuteční v Jezdeckém klubu Briliant Petrovice a zaměří se především na hiporehabilitaci jako sociální službu a na přímou práci s jednotlivými postiženími – např. autismus, mentální postižení, ADHD, smyslová postižení, poruchy chování, učení, kombinované vady apod.

Součástí vzdělávacího programu je absolvování 80 hodin odborné praxe ve Střediscích praktické výuky a individuální práce s koněm (30 hodin) pod supervizí zkušeného instruktora - praxe a individuální práce s koněm není součástí ceny za kurz. Termíny si účastník domlouvá individuálně.

Termíny odevzdání samostatných prací: 1. kontrolní test (16. 4.), 2. kontrolní test (11. 6.), drezurní úloha (17. 9.), kazuistika a projekt virtuální centrum (24. 9.).

Závěrečná zkouška proběhne 20. – 22. 10. 2023 ve Vladykově dvoře. Zkouška vždy probíhá jeden celý den.

Povinná všeobecná a odborná praxe

Všeobecná praxe - 40 hodin

 • Cílem je seznámení s provozem hiporehabilitace - s chodem střediska, financováním, provozní dokumentací a potřebnou administrativou, s pracovními rozvrhy, s prací koní včetně jejich vytížení, jejich přípravou a s dalšími aktivitami střediska HR.
 • Doporučujeme praxe absolvovat ve střediscích s jiným zaměřením než HPSP pro rozšíření obzorů a zkušeností.
 • Zahájení praxí po otevření 1. bloku e-learningu.

Odborná/aplikovaná praxe HPSP - 40 hodin

 • Cílem je práce s uživatelem - přímá asistence instruktorovi, zaměření se na podstatu HPSP.
 • Probíhá ve středisku, specializovaném na HPSP.

Upozornění:

 • Praxe není možno vykonávat v "domácím" středisku, kde již pracujete nebo pomáháte. Cílem je, aby účastník kurzu navštívil co nejvíce provozovatelů a získal různorodé zkušenosti.
 • Praxe probíhají ve Střediscích praktické výuky (SPV), seznam je zde. Na webu je u každého střediska zaměření a ceník. Cena za praxe není součástí kurzu, účastník ji hradí zvlášť.
 • Termíny praxe si již můžete domlouvat již po zápisu do kurzu, abyste si vyjednali středisko a datum konání dle svého výběru a zájmu. SPV jsou dost vytížená.

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm

Základní jezdecký výcvik a individuální práce s koněm pod supervizí zkušeného instruktora, celkem minimálně 30 hodin (nutné potvrzení do studijního průkazu) - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu, z toho:

 • 15 hodin jezdecké výuky pod vedením cvičitele jezdectví ČJF (pokud má účastník kurzu jezdeckou licenci ČJF, WRC, nemusí absolvovat jezdeckou přípravu, ani jezdeckou úlohu v rámci závěrečné zkoušky).
 • 15 hodin práce s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení ne starší než 1 rok od zahájení kurzu.

Doporučený seznam lektorů přirozené komunikace pro kurzy ČHS - pokud váš lektor není na seznamu, kontaktujte nás na koordinator@hiporehabilitace-cr.com.

 1. Honza Bláha - https://linefreecollection.cz/cz/kontakt
 2. Václav Bořánek - https://www.horsemanship.cz/kontakty/
 3. Zuzana Prokopová – Ranč Loučka Předklášteří - https://www.rancloucka.cz/
 4. Martina Sluková – Pardubice - Lány na Důlku - https://www.martinaslukova.cz/kontakt/
 5. Oldřich Novák - https://oldanovak.cz/
 6. Marie Dvořáčková – SPV Sdružení SRAZ, z.s., Praha - https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnik/marie-dvorackova
 7. Fred Bednář - https://www.fredbednar.cz/#!/kontakt
 8. Milan Kovář - https://www.facebook.com/MilanKovarHorsemanship/
 9. Kateřina Santarová - facebook.com/kurzysks/
 10. Jindřiška Vladyková – SPV Vladykův dvůr, z.s., Roudné u ČB - http://vladykuvdvur.cz/nas-tym/
 11. Alena Fritscherová – Vyšehorky u Mohelnice, výcvik koní, tel. 733 377 206
 12. Jitka Bednářová Smíšková - https://jshobit.estranky.cz/clanky/kontakt.html

Obsah přednášek

Obecná hiporehabilitace a hipologie

 • Základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie.
 • Historie a vývoj hiporehabilitace.
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci.
 • Rozdělení hiporehabilitace.
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace a zásady bezpečnosti.
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace.
 • Hlediska výběru a hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta.
 • Hřbet koně jako balanční plocha, biomechanika pohybu koně.
 • Etologie koně ve vztahu k chování a jednání klienta.
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo.
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

Aplikované postupy HPSP

 • Principy etologie koní v rámci práce s koněm.
 • Metodika výchovy a výcviku koní pro HPSP.
 • Výběr vhodného koně vzhledem k uživateli a cílům HPSP.
 • Metodika práce s koněm ze země a ze sedla.
 • Cíle HPSP, cílové skupiny, kontraindikace, dokumentace, plány.
 • Vhodné způsoby komunikace pro různé druhy postižení a specifické poruchy chování.
 • Etické principy, standardy kvality HPSP.
 • Pedagogika volného času, zážitková a prožitková pedagogika.
 • Sociální práce.
 • Sociální pedagogika.
 • Speciálně-pedagogická diagnostika.

Výstup

Absolvent kurzu získá certifikát od ČHS a odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu HPSP.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k HPSP.
 • Určit postup jednotky HPSP tak, aby intervence byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného uživatele, délku jednotky, stanovení požadovaného postupu práce.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým během HPSP, korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli a asistentovi koně během jednotky tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v HPSP.

Závěrečná zkouška 

Podmínky účasti

 • Splnění požadované všeobecné a odborné praxe v SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání 2 kontrolních testů na konci e-learningových bloků.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky uživatele v HPSP v rozsahu 6-10 stran.
 • Odevzdání projektu virtuální centrum.
 • Odevzdání video nahrávky drezurní úlohy.
 • 100% účast na 3 teoreticko-praktických víkendech.
 • Úspěšné složení závěrečného online testu. 

Průběh závěrečné zkoušky

 • Praktická část představuje:
  1. potvrzení dovedností při manipulaci s koněm při péči o něj, při práci ze země (trail na ruce v kroku a klusu, přistavení koně k rampě),
  2. předvedení ukázkové lekce HPSP se simulovanými uživateli.
 • Teoretická zkouška se skládá:
  1. z ústní obhajoby kazuistiky a projektu virtuální centrum,
  2. z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.

Omluvy a přerušení, zrušení kurzu

V rámci celého kurzu budou pouze 3 teoreticko-praktické bloky, a je vyžadována 100% účast. Bez plné účasti na TPB není možné kurz dokončit!

Přerušení kurzu - kurz je možné dokončit do 2 let od zahájení.

Přerušení a zrušení účasti je nutné oznámit elektronicky na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Pro stanovení výše storno poplatku je určující obdržení zprávy e-mailem (u neděle a svátků je směrodatný následující pracovní den). Přerušení je akceptováno pouze formou oficiální žádosti o přerušení kurzu zaslaného se skenem vyplněného a podepsaného studijního průkazu na email koordinator@hiporehabilitace-cr.com

Kurzovné, platební a storno podmínky

Cena je 13.500,- Kč 

(pro účastníky ze Slovenska je cena 540 euro - platba na euroúčet 2201470884/2010)

 • Cena obsahuje - teoretické a teoreticko-praktické bloky a závěrečnou zkoušku.
 • Cena neobsahuje - dopravu, ubytování, stravování, výcvik jezdectví či práci s koněm a poplatek za odbornou praxi.

Slevy: Individuální člen a pracovníci členského střediska ČHS  – 12.500,-Kč. Každé členské středisko získá výše uvedenou slevu pro maximálně 3 členy v rámci jednoho kurzu, jména účastníků doloží potvrzením v žádosti o zařazení do kurzu vysílající organizace.

Platební a storno podmínky

Při registraci přihlášky se hradí nevratná záloha 1.000,-Kč (v případě neotevření kurzu se vrací) v našem eshopu, kde si vystavíte fakturu pro bankovní převod (připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci).

Platba kurzovného se poté hradí na základě vystavené faktury od ČHS ve dvou splátkách.

Nezapomeňte nejdříve vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku do vybraného kurzu, bez ní vaše platba nebude registrována.

Při zrušení účasti 7 dní a méně před zahájením kurzu ze strany účastníka je stanoven storno poplatek 50% z celkové ceny kurzu, tj. 6.750,-Kč.

Postup registrace

Do kurzu budete plně registrováni až po připsání částky za 1. splátku kurzu na náš účet. Počet míst v kurzu je limitovaný, proto s registrací a platbou neotálejte.

 1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku, nejdéle do 15. 2. 2023.
 2. Vystavte si fakturu v našem e-shopu a uhraďte administrační poplatek bankovním převodem s odesláním přihlášky. Připravte si správné fakturační údaje - faktura na vás nebo organizaci.
 3. ČHS vám poté vystaví fakturu na 1. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti.
 4. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 1. bloku e-learningu na vámi uvedený email v přihlášce - uvádějte v přihlášce svů osobní email, nikoli organizace!
 5. V dubnu 2023 vám ČHS pošle fakturu na 2. splátku kurzovného, úhrada dle splatnosti.
 6. Po uhrazení kurzovného obdržíte vstupní kódy do 2. bloku e-learningu.