POSTERS

 • P-001 - Heti UK Covid Frontline Workers Equine Facilitated Therapy project / Projekt Heti UK Covid Frontline Workers Equine Facilitated Therapy
 • P-002 - ACPEA - UK physiotherapy professional network objectives / Cíle ACPEA - britské fyzioterapeutické profesionální network
 • P-003 - Horses heal PTSD: Walking New Paths / Koně léčí PTSD: Chůze po nových cestách
 • P-004 - The Equine Facilitated Therapy in Bonanza / Hiporehabilitace na Bonanze
 • P-005 - Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy in Early Intervention / Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči
 • P-006 - Therapeutic riding in Cirius Kamnik, Slovenia / Hiporehabilitace v Cirius Kamnik, Slovinsko
 • P-007 - Presentation of the European Equine Facilitated Therapy Network (EEFTN) / Představení Evropského networku pro hipoterapii ve fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a psychologii (EEFTN) 
 • P-008 - Notes to some contraindications in equine facilitated therapy / Poznámky k niektorým kontraindikáciám v hippoterapii
 • P-009 - An overview of HETI Federation / Informace o HETI
 • P-010 - HETI Journal: International Research and Practice / HETI Journal: Mezinárodní výzkum a praxe
 • P-011 - An experience through healthy equestrian interaction. Improvement of competencies in a case of Dravet Syndrome / Zážitek prostřednictvím zdravé jezdecké interakce. Zlepšení kompetencí v dítěte s Dravetovým syndromem
 • P-012 - Effect of Equine Facilitated Learning (EFL) on graphomotor skills / Vliv Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) na grafomotoricke dovednosti 
 • P-013 - Methods and equipment for Equine Facilitated Interventions in children with neurodevelopmental disorders / Metody a pomůcky pro hiporehabilitaci dětí s neurovývojovými poruchami 
 • P-014 - Introduction of the organisation Koníček, o.p.s. / Představení organizace Koníček, o.p.s.
 • P-015 - Effects of Mobility and Stretching Exercises on Horse Gait Kinematics / Účinky protahovacích a pohybových cviků na mechaniku chůze koně
 • P-016 - Hucul horses in Equine Facilitated Activities and Therapies - SRAZ Association, z.s. / Zapojení huculských koní do hiporehabilitace - Sdružení SRAZ, z.s.
 • P-017 - CEFTA Post-COVID program / ČHS Post-COVID program
 • P-018 - Introduction of two ERASMUS projects - cooperation and education in Equine Facilitated Therapy within Europe / Představení 2 projektů ERASMUS+ - spolupráce a vzdělávání v hiporehabilitaci v rámci Evropy 
 • P-019 - The Therapy Equine Certification Program / Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace
 • P-020 - The Czech Equine Facilitated Therapy Association (CEFTA) / Česká hiporehabilitační společnost, z.s.
 • P-021 - Book: Equine Facilitated Therapies in Finland / Kniha: Hiporehabiliatce ve Finsku
 • P-022 - Finnish EFT Education / Finský vzdělávání v hiporehabilitaci
 • P-023 - Equine Facilitated Psychotherapy in Youth exposed to traumatic experiences: Perspectives for the Future / Hipoterapie v psychiatrii a psychologii u dětí a mladistvých vystavených traumatickým zážitkům: Perspektivy do budoucnosti
 • P-024 - Reconstructing children's perspectives on equine-assisted interventions. A qualitative study in progress. / Pochopení dětského pohledu na hiporehabilitaci. Průběh kvalitativní studie.
 • P-025 - For VITALITY  with horses / S koníky za VITALITOU