Přednášky a workshopy

Akpinar Selçuk (Turecko)

Doc. Prof. Selçuk Akpinar je v současné době zaměstnán na Univerzitě Nevsehir Haci Bektas Veli na Pedagogické fakultě, Katedře tělesné výchovy a sportu jako člen fakulty. Bakalářský titul ukončil s vyznamenáním (první místo) na univerzitě Hatay Mustafa Kemal. Ministerstvo školství mu určilo místo učitele tělesné výchovy. Dva roky pracoval jako učitel tělesné výchovy. Ve studiu pokračoval jako magister na Univerzitě Bolu Abanta Izzeta Baysala, kde se stal výzkumným asistentem. Později přešel na Middle East Technical University pro doktorát, kde se zaměřil na motorické učení a studium řízení. Během doktorátu odešel na jeden a půl roku na hostující vědecký pracovník na Penn State University v USA a poté na šest měsíců na postdoktorát. Během svého pobytu na Penn State University pracoval v laboratoři pro řízení pohybu a snažil se zjistit vliv účasti sportovního tréninku na lateralizaci motoriky. Po ukončení doktorátu se přestěhoval do Nevsehiru. Jako přidružený profesor byl povýšen na Radu pro vysokoškolské vzdělávání v Turecku v prosinci 2017. V roce 2013 začal pracovat v programu hiporehabilitace v Nevsehiru. Podílel se na projektech Erasmus+ v hiporehabilitaci a tomuto tématu se věnoval. Je také asistentem ředitele Horsemanship-Horseback Riding Application and Research Center na Nevsehir Haci Bektas Veli University. V tomto tématu má také články v respektovaných mezinárodních časopisech. Navázal mnoho mezinárodní spolupráce a má mnoho kolegů z celého světa. Jeho oblast zájmu se soustředila hlavně na motorickou lateralizaci ve sportu a na koňské aktivity, výběr paží (ruce), motorické učení a pedagogiku a stavbu těla.

Účinky hiporehabilitace na motorické schopnosti
Přednáška obsahuje přehled studií provedených v HPSP, které dokazují příznivý účinek na motorické schopnosti.

Bednáříková Hana (Česká republika)

Hana se věnuje hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) více než 8 let, zaměřuje se především na dětskou klientelu s neurologickými diagnózami. Dokončuje také studium Ph.D. na Katedře přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na vliv HTFE u dětí s DMO. V současné době pracuje jako asistent na Katedře fyzioterapie Fakulty tělesné kultury, kde se podílí na výuce studentů fyzioterapie bakalářského a magisterského studia. V ambulantní péči se věnuje zejména ženám s funkčními poruchami pánevního dna, těhotným a ženám po porodu. Vede závěrečné práce na téma HTFE.

Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie
Hodnocení krátkodobého efektu hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii pomocí metody akcelerometrie na úroveň posturální stability v sedu a provedení chůze u dětí se spastickou formou DMO.

Brady Heidi (USA)

Dr. Heidi Brady je profesorkou na Katedře živočišných a potravinářských věd na Texas Tech University, kde 20 let vyučuje hipologii. Dr. Brady získala titul Ph.D. od Texas A&M University a je diplomatem ve fyziologii zvířat na American College of Animal Physiologists (ACAP). V roce 1998 založila Texas Tech Therapeutic Riding and Therapy Center (TTRC) a v současné době působí jako spoluředitelka této mezinárodní organizace PATH. Premier Center. Dr. Brady je PATH Intl. Terapeutický jezdecký instruktor, sloužila na několika PATH Intl. komisích. A často prezentuje v oblasti hiporehabilitace na národní i mezinárodní úrovni. Její výzkumné zájmy zahrnují výhody hipoterapie pro malé děti s opožděným vývojem.

Funkční motorické dovednosti a parametry chůze dvouletých a tříletých dětí s opožděným motorickým vývojem účastnících se HTFE
Tato studie zkoumala účinky 15 jednotek HTFE na motoriku a parametry chůze u dětí (ve věku 2–3 roky) s těžkým opožděním motorického vývoje "DD" (n = 11) ve srovnání s kontrolními měření podle věku u dětí bez DD (n = 6). Hrubá motorika v obou skupinách byla hodnocena pomocí Battelle Developmental Inventory a parametrů chůze pomocí počítačového systému analýzy chůze před a po studiu. Průměrné procento skóre zpoždění motorického vývpje se snížilo o 24,1 bodu z předtestu na post-test ve skupině DD, což naznačuje významně (p <0,001) menší zpoždění po HTFE. Naproti tomu byla průměrná motorická skóre BDI-2 ve skupině CON před změnou studie nezměněna. Skóre obou skupin byla významně (p <0,001) odlišná, což naznačuje větší zlepšení ve skupině DD HTFE ve srovnání s kontrolní skupinou. Měření výkonu chůze se významně nezměnilo (p> 0,05) od předtestu po posttest ve skupině DD po ​​HTFE; trendy zlepšení však byly vidět v šířce kroku a délce kroku po HTFE. Výsledky naznačují, že intervence HTFE u malých dětí s DD může zlepšit hrubou motoriku. Tato data poskytují důležité kvantitativní informace týkající se účinnosti časné intervence HTFE u dětí s DD během této kritické fáze vývoje dítěte.

Casková Vanda (Česká republika)

Vanda (MSc, BSc, fyzioterapeutka) vystudovala fyzioterapii na Univerzitě FTK JEP v Olomouci. Její zájem o koně vyústil v prozkoumání oboru chovu koní na Mendelově univerzitě v Brně. Vanda má téměř 40 let zkušeností s fyzioterapií a cvičí jógu na své soukromé klinice. HTFE se věnuje od roku 1989. Nejprve pracovala v Lázních Janské Lázně; poté v roce 1999 založila sdružení Epona, kde zastává pozici předsedkyně a přední fyzioterapeutky. Vanda je trenérka s licencí České jezdecké federace se zaměřením na jezdce se zdravotním postižením a je klasifikátorkou pro para-jezdecký sport. Vanda je jednou ze zakládajících členů České hiporehabilitační společnosti (ČHS) v roce 1991, nyní je její místopředsedkyní. Je zakladatelkou vzdělávacího systému ČHS (1994) a certifikačního systému hiporehabilitačních koní  (2011). Je hlavní iniciátorkou, organizátorkou, lektorkou a členkouzkušební komise. Jako externí lektor vyučuje na Mendelově univerzitě apod. V poslední době věnuje svůj čas a dovednosti paravoltoži. Vanda je spoluautorkou několika publikací: Hiporehabilitace (1994), Hiporehabilitace (2011), Hippotherapy (2018), Therapy Horse Certification System (2018) a Zooterapie v kostce (2020).

Analýza výsledků specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v rámci ČHS za roky 2011 - 2020
Specializační zkoušky jsou určeny pro koně a pony, kteří jsou zařazováni do hiporehabilitace v České republice. Specializační zkoušky hiporehabilitačních koní jsou jediným kontrolním kritériem výcviku a povahových vlastností pro zařazení koně do hiporehabilitace. Tato práce se zabývá analýzou výsledků zkoušek, které koně absolvovaly v období 2011 - 2020.

Ukázka práce s chladnokrevným koněm v tahu
Ukázka práce v tahu s chladnokrevným koněm, význam práce v tahu pro koně zařazení do hiporehabilitace a význam práce v tahu pro klienty

Debusse Dorothée (Německo)

Po 25leté kariéře, která zahrnovala praxi klinické fyzioterapie, management, výuku na vysokých školách a mezinárodní výzkum ve Velké Británii a v Lucembursku, nyní žije a pracuje Dr. Dorothée Debuse v Německu. Po osobní zkušeností s dětskou mozkovou obrnou (DMO) začala jezdit na koni v osmi letech a po celý život jí jízda pomohá udržet maximální pohyb. Doktorát „Účinky hipoterapie na lidi s DMO“ ukončila v roce 2006 a vzdělání v oboru hipoterapie v německé asociaci DKThR v roce 2009. Ve své hipoterapeutické praxi ve Velké Británii rehabilitovala děti s kombinovaným a těžkým postižením a dospělé se úrazy mozku (prostřednictvím vlastních koní). Vydala studie a knihu (Ernst Reinhardt Verlag, Mnichov, 2015) o hipoterapii a přispěla kapitolami do dalších knih o intervencích s pomoci zvířat. Po mnoho let měla Dorothée velký zájem na integraci přírodního prostředí (péče o zvířata, zahradnictví, outdoorové aktivity) do rehabilitace. V letošním roce převzala odpovědnost za řízení a realizaci komplexních vzdělávacích denních aktivit pro dospělé s mnohočetným a těžkým postižením ve velkém zařízení ústavní péče a velmi ráda se vrací do praxe s klienty - a využití hipoterapie a “zelené” rehabilitace. Je také koučkou a trenérkou.

Aplikace zásadních principů pro efektivní HTFE
Jako příklad použije dvě případové studie, v nichž se podělí o své zkušenosti, že pokud člověk získá správné základní principy (přístup zaměřený na člověka, správné prostředí a dobře připravený kůň), není nutné dlouhodobě poskytovat hipoterapii pro dosažení vysoce pozitivních a udržitelných výsledků u dospělých klientů. Bude diskutovat o základních principech a důvodech, proč je považuje za tak relevantní.

Deimel Renate (Rakousko)

Vystudovala jsem speciální pedagogiku (University of Vienna) a psychoterapii (Danube University Krems). Jsem instruktorkou jezdectví a paravoltiže.. Mám certifikát od rakouského hiporehabilitační asociace sdružení (Österreichisches Kuratorium für Therapeutischesreiten) a další vzdělání.

Hiporehabilitace se stala mojí vášní! Pracuji jako psychoterapeut s koňmi, ovcemi, psy a kočkami s dětmi, které zažily trauma nebo zármutek, mají různé problémy nebo jsou pacienty paliativní péče.

Ve středisku Emotion Lichtblickhof bylo vždy zásadní pracovat a přemýšlet o tom, co je efektivní při práci s pacienty. Bylo publikováno mnoho zajímavých výzkumných projektů, které ukázaly pozitivní dopad koní na lidské zdraví. Proto bych chtěla tyto znalosti posunout dále. Díky členství v představenstvu HETI jsem mohla poznat další lidi se stejnou vášní a motivací ke zlepšení kvality hiporehabilitace. Jsem ráda, že se mohu připojit k predstavenstva HETI v roce 2021.

Jsem z Evropy, Rakouska, Vídně. www.lichtblickhof.at

Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba
Společně s Roswithou Zink. Vědecká studie o HRV a kortizolu je prezentována praktickým způsobem.

Du Plessis Ninette (JAR, žije ve Velké Británii)

Ninette du Plessis vystudovala ergoterapiiv roce 1995 na University of Pretoria (Jihoafrická republika). Poté, co se o HTFE dozvěděla prostřednictvím vlastního syna se speciálními potřebami, počátkem roku 2012 získala certifikát v rámci Základní hipoterapie od EATASA (Equine Assisted Therapy Association). Ke konci roku 2012 se stala členkou správní rady EATASA. HTFE jako strategii léčby se věnovala od roku 2009 a začala jí využívat ve své soukromé praxi od roku 2012. Jelikož si uvědomila potřebu dalšího výzkumu, zapsala se na univerzitu v Pretorii, kde v dubnu 2016 získala magisterský titul z ergoterapie. Její diplomová práce měla název: Vliv HTFE na index fyziologických nákladů a na školu činnosti adolescentů s diplegií.

Od roku 2015 do roku 2018 se Ninette přestěhovala do Spojených arabských emirátů a začala pracovat jako první terapeutka provádějící HTFE ve Spojených arabských emirátech a pomohla založit centrum HTFE ve Zayed Higher Organization pro humanitární péči a speciální potřeby v Abú Dhabí.

V roce 2019 publikovala část svých výzkumných výsledků v British Journal of Occupational Therapy pod názvem: Vliv HTFE na index fyziologických nákladů a rychlost chůze u adolescentů s diplegií, ve kterém dospěla k závěru, že rychlost chůze účastníků se statisticky významně zlepšila během 12 jednotek HTFE.

Ve stejném roce se vydala na cestu k získání titulu PhD v oboru ergoterapie s cílem vypracovat pokyny pro transdisciplinární HTFE pro klienty se spastickou formou dětskou mozkovou obrnou.

Od listopadu 2019 žije se svým manželem Jannie poblíž Lake District ve vesnici Grey Southen ve Velké Británii, kde se zapojila do hipoterapie v ergoterapii ve Velké Británii. Ninette si přeje nadále přispívat k vědeckému rozvoji hipoterapie po celém světě.

Složky HTFE nalezené ve škále studíí
V rámci doktorandské studie zaměřené na vytvoření postupů V HTFE pro klienty se spastickou formou DMO byl proveden podrobný průzkum. Tato první fáze studie zkoumala a objasnila mnoho konceptů, které dynamicky interagují mezi sebou v rámci HTFE jednotek realizovaných ergoterapeuty, fyzioterapeuty a logopedy. Přednáška vysvětlí, jak každý koncept HTFE zapadá do rehabilitačního plánu, a to uspořádáním konceptů do čtyř kategorií terapeutických principů aplikovaných v modelu tvůrčích schopností Vona du Toit, konkrétně terapeutické vztahy, principy prezentace, požadavky na aktivitu a principy strukturování.

Dzwonkowska Joanna (Polsko)

Joanna Dzwonkowska je logopedka se specializací v hipoterapii. Více než 25 let pracuje s dětmi s různými typy a stupněm postižení. Profesní zkušenosti získala jako logopedka na Integration Nursery School ve Varšavě a v Hipoterapeutické nadaci pro postižené děti. Vede také kurzy pro studenty logopedie na univerzitě. Hipoterapie pro ni představuje podpůrnou metodu doplňující logopedii. Joanna se zaměřuje na pomoc dětem s vážnými obtížemi v komunikaci a dětem s myofunkčními poruchami. V letech 2009–2015 byla členkou představentsva HETI.

Jak hipoterapie v logopedii může podpořit práci logopeda - přednáška.
Přednáška pojednává o využití hipoterapie ke zlepšení zapojení dětí s vážnými komunikačními obtížemi a dětí s myofunkčními poruchami.

Elbasan Bulent (Turecko)

Bulent ELBASAN, PT, PhD, Prof absolvoval Fakultu fyzioterapie a rehabilitace na Hacettepe University v roce 1998. Magisterský titul v oboru kardiopulmonální rehabilitace získal v roce 2002 a titul PhD v oboru ergoterapie a rehabilitace na Ústavu zdravotnických věd na Hacettepe University v Ankaře. Od roku 1998 pracuje v oboru rehabilitace dětské fyzioterapie. Zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních kurzů a seminářů v oblasti rehabilitace pediatrické fyzioterapie. Absolvoval mezinárodně certifikované kurzy týkající se „přístupu Bobath Neurodevelopmental Treatment“ a „Rehabilitace hemiplegie pro dospělé“ u DMO. Působí jako děkan Fakulty zdravotnických věd na Gazi University. Má více než 50 publikovaných národních a mezinárodních vědeckých článků. Je také koordinátorem projektu Erasmus+ s názvem „Specializované školení VET o hipoterapii pro profesionály pracující s dětmi s mentálním, emocionálním, fyzickým a psychomotorickým postižením (hipoterapie)”.

HTFE a děti se speciálními potřebami
Tato přednáška se zaměří na HTFE a její účinky u dětí se speciálními potřebami.

Giobellina Roberta (Itálie)

Roberta je italská ergoterapeutka (od roku 2009), která se zaměřuje hlavně na léčbu neurologických onemocnění. V roce 2011 absolvovala vzdělání v oboru HTFE v nemocnici Niguarda. Od té doby Roberta pracuje jako ergoterapeutka v jezdeckém rehabilitačním centru Vittorio di Capua v nemocnici Niguarda v Miláně s dětmi s DMO, pohybovými, neurologickými a ortopedickými poruchami. Kromě toho učí na univerzitě budoucí ergoterapeuty. Zúčastnila se jako přednášející několika národních a mezinárodních kongresů. Velmi ji zajímá oblast HTFE zaměřená na výzkum ergoterapie. Kromě toho je Roberta odpovědná za vztahy se zahraničím pro „Amici del Centro Vittorio di Capua Association“. Pracuje na volné noze pro nemocnici Niguarda v konkrétním projektu zaměřujícím se na hodnocení funkčních a technických pomůcek pro děti.

Modulární podložka HIPPO MB: od nápadu k praxi
V Itálii HTFE byla plně uznána jako účinná léčba dětí s DMO. Aby bylo možné dětským klientům užít si na koňksém hřbetě motorické a smyslové podněty s vyšším stupněm pohodlí a bezpečnosti. Vylepšení posturálního vybavení je tedy nutné pro:

 • držet dítě pohodlně při jízdě v různých polohách, aby nedošlo k rozvoji patologických vzorů;
 • usnadnit terapeutovu činnost při maximalizaci terapeutické účinnosti stimulů koně vnímaných dítětem;
 • zajistěte bezpečnost dítěte i pohodlí koně.

Posturální zařízení Modular Posture Pad Hippo MB navržené profesionály v oboru rehabilitace a společností poskytující posturální zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby umožnilo specifickou rehabilitační potřebu rehabilitace dětského klienta. Má oválný tvar a skládá se z horní a dolní části. Má řadu modulárních polohovacích komponent pro různé části těla a pro polohy vleže, na břiše a vsedě. Zařízení bylo testováno během rehabilitačního programu a bylo zajištěno pohodlí. Dítě i kůň to snášely dobře.

Håkanson Margareta (Švédsko)

MH je registrovaná fyzioterapeutka, certifikovaná specialistka na duševní zdraví, OHI certifikovaná jezdecká terapeutka a certifikována v metodě Balance in Movement. Od roku 2017 je vedoucí kurzu a učitelkou švédského vzdělávání v oblasti interakcí s koňmi ve švédském Strömsholmu. Jejími hlavními zájmy jsou fyzioterapie a duševní zdraví a její první mezinárodní prezentace v rámci interakcí s koňmi byla „Terapie vědomí těla pro pacienty s poruchami příjmu potravy“ na WCPT 1995 ve Washingtonu. Její diplomová práce „Hipoterapie ve fyzioterapii“ byla představena na kongresech HETI v Münsteru 2009 a Aténách 2012. Probíhající studie ve spolupráci se Švédskou univerzitou zemědělských věd se zaměřuje na dobré životní podmínky koní a bezpečnost lidí.

Je majitelkou hiporehabilitačního koně plemene ardenner, který pracuje v centru pro osoby se speciálními potřebami. Je vdaná, má děti a vnoučata a rodinného psa.

Kůň jako lék proti bolesti
Dva případy ilustrují, jak HTFE může sloužit jako hrací měnič pro osoby s dlouhodobou bolestí, které je obtížné zvládnout v rámci tradiční zdravotní péče a rehabilitace.

Harkness Rhona (Velká Británie)

Rhona Harkness vystudovala Queen Margaret University College v Edinburghu v roce 2002. Rhona pracuje s dětmi a dospívajícími šestnáct let a specializuje se hlavně na ADHD, ASD, LD a chování, které je pro ně výzvou. Rhona v současné době pracuje jako nezávislý odborník na ergoterapii v tomto oboru. Aby si rozšířila své znalosti a dovednosti v průběhu celého života, pracuje také v komunitním týmu pro duševní zdraví v rámci služeb pro dospělé. Rhona pracuje s řadou jednotlivců, kteří mají krátkodobé problémy s duševním zdravím a dlouhodobější komplexní prezentace.

Rhona se zájímá o senzorickou integraci a hipoterapii v  ergoterapii. Ve své praxi tyto přístupy často používá. Rhona je předsedkyní Equine Facilitated Occupational Therapy UK a v rámci této role v současné době spolupracuje s kolegy na národní i mezinárodní úrovni na vývoji Equine Facilitated Therapy, jehož součástí je podpora kvalifikace pro AHP, kde ergoterapeuti nyní pracují po boku fyzioterapeutů, logopedů a trenérů koní na pilotní kvalifikační struktuře pro AHP v Severním Irsku. Rhona je zkušená přednášející a učila různé předměty včetně ADHD, ASD, spánek, senzorická integrace a HTFE. Rhona byla dříve zapojena do twinningového projektu s Čínou, kde v letech 2009 a 2010 v Zhengzhou školila o ADHD a senzorické integraci. Rhona se v roce 2017 vrátila do Číny, aby školila v této oblasti v Shenzhenu a Ču-chaj. Rhona dobrovolně pracovala pro sdružení Riding for the Disabled Association a Equibuddy Vaulting (již není aktivní), kde školila a poskytovala odborné poradenství. Rhona podpořila kolegy při zakládání charitativních hiporehabilitačních organizací.

Zkoumání senzorických výhod hipoterapie v ergoterapii 
Po seznámení se smyslovými systémy koní a člověka budou diskutovány smyslové výhody, které lze získat vstupem do prostředí koní.

Hauser Gundula (Rakousko)

Gundula Hauser je jedním z průkopníků v oblasti hiporehabilitace. Více než 38 let pracuje v různých disciplínách tohoto oboru. Je fyzioterapeutka (tedy působila HTFE), speciální pedagožka (pracovala v oblasti paravoltiže a ježdění na koni) a systémová poradkyně. Spolu s Carlem Klüwerem, Antoniusem Krögerem a Marianne Gäng se významně podílela na vypracování učebních osnov pro paravoltiže a ježdění na koni, dnes lépe známé jako „Therapeutic Facilitation with the Help of the Horse“, a tyto znalosti předávala dál v různých zemích. Zasadila se také o to, aby se jezdecká disciplína zařadila do speciální olympiády.

Gundula Hauser hrála důležitou roli při budování hiporehabilitace v Rakousku. 15 let byla členskou představenstvu rakouského Kuratoria terapeutického jezdectví (OKTR), z toho 4 roky ve funkci prezidentky. Také byla prezidentkou mezinárodní asociace pro terapeutické ježdění FRDI, nyní HETI po dobu 6 let.

Ocenění za vybudování hiporehabilitace:

 • „Vienna Health-Award“, 1999;
 • „Vienna Humanity-Award“ a
 • „Golden Decoration for Merits for the Republic of Austria“, 2005;
 • „Silver Decoration for Merits for Lower Austria“, 2015.

Uvědomování (Mindfulness) na a s koněm - na základě DBT (Dialectical Behavior Therapy), MBSR ((Mindful Based Stress Reduction) a MBCT (Mindful Based Cognitive Therapy) a Cesty ke zdraví
Uvědomování (Mindfulness) se stalo základním prvkem v mnoha léčebných postupech, v různých formách psychoterapie a pro usnadnění komunikace. Jon Kabat-Zinn a Marsha Linehan vyvinuli tyto nástroje ze sekularizovaného zenového buddhismu. Základní dovednosti ve všech těchto intervencích jsou:

 • Zaměřte se na jeden objekt
 • Zaměřte se v jedné minutě všemi smysly (být v „tady“ a „nyní“)
 • Vědomé dýchání
 • Skenování těla
 • Povědomí o emocích
 • Nesouzení

Jámbor Péter (Maďarsko)

Dr. Péter Jámbor (MSc, zemědělský inženýr; MSc, učitel zemědělského inženýrství; BSc, speciální pedagog) získal v roce 2013 titul Ph.D. v oboru vědy o zvířatech na doktorské škole v Kaposvárské univerzitě v Maďarsku, kde zkoumal a analyzoval pohybové vzorce koní pro výběr pro hipoterapii. Od roku 2003 je koordinátorem hiporehabilitace pro sdružení zdravotně postižených v Budapešti. Sdružení pomáhá každý týden 120 dětem s tělesným a kognitivním postižením překročit jejich hranice. Kromě praktické terapeutické práce se pravidelně účastní vědeckých konferencí, kde přednáší o metodice výběru koní pro hipoterapeutické účely.

Výběr koní pro HTFE prostřednictvím pohybové analýzy
Čtrnáct hiporehabilitačních koní bylo použito ke studiu krokové kinematiky ve volné kroku. Koně byli vedeni volným krokem a nahráváni dvěma digitálními videokamerami v sagitálním letadle rychlostí 25 snímků / s. Deset kroků na koně bylo analyzováno systémem Ariel Performance Analysis System. Byly stanoveny popisné statistiky pro lineární, časové a HTFE krokové proměnné. Výsledky testu ANOVA a Duncanova testu s více rozsahy naznačují, že kinematické proměnné koní byly významně odlišné. Byly měřeny důležité HTFE pohybové charakteristiky a jejich terapeutické účinky byly stanoveny pro každého koně zvlášť. Byly měřeny korelační koeficienty mezi konskou konformací a kinematickými proměnnými. Byly pozorovány významné korelace mezi výškou bodu sezení a krokem (r = 0,77) a délkou kroku (r = 0,75) a stejné korelace byly nalezeny s bodem sezení - vzdálenost hlíz coxae (r = 0,77 ar = 0,81). Mezi HTFE proměnnými a tělesnými parametry nebyly pozorovány významné korelace. Tato metoda je vhodná pro hodnocení a srovnání koní používaných v HTFE a pro jejich přiřazení k jednotlivým terapiím.

Kulichová Jana (Česká republika)

Jana  Kulichová, MUDR. Původně se dostala k hipoterapii jakožto pediatr. V letech  1991-1994, které byly rozhodující pro její zájem na poli aktivit zprostředkovaných koněm, pracovala na Klinice Fyzioterapie a Sportovního lékařství Fakultní nemocnice Motol. Z těchto let také pocházejí její vědecké práce zabývající se vlivem hipoterapie na držení těla a rovnováhu. Na dobrovolnické bázi pracuje od roku 1989 s handicapovanými,  původně v klubu Respin, později Kvítek v Ondřejově nedaleko Prahy. Patří k zakládajícím členům České hiporehabilitační společnosti od roku 1991 a v letech 1995-1998 byla její předsedkyní.  Od 2.poloviny 90.let se zaměřuje na sportovní ježdění handicapovaných. Absolvovala společně s dalšími fyzioterapeutkami a lékaři školení zaměřené na klasifikování handicapů v jezdeckém sportu vedené  Dr. Chris Meaden v Praze v r. 2000 a od té doby se stala mezinárodní klasifikátorkou IPEC (International Paralympic Equestrian Committee), později FEI (Fédération Equestre Internationale) a od roku 2015 členem  CWG ( Classification Working Group). Profesionálně se  zaměřuje především na obtížně klasifikovatelné jezdce, a ačkoliv se na tvorbě nového klasifikačního systému přímo nepodílí, vítá snahu o jeho vznik. Také je členem  přípravného výboru usilujícího o návrat mentálně handicapovaných atletů do řad jezdců IPC/FEI. Jakožto absolvent postgraduálního kursu Terapeutického ježdění z fyzioterapeutického aspektu vedeného Susanne von Dietze – Pollak, Charlotte von Arbin a Margaretou Hakanson z  Goteborgské  University ve Švédsku v letech 2005-2009, dále učí a vede předmět Hipoterapie pro studenty fyzioterapie na Lékařské  fakultě University Karlově v Motole od roku 2000 dosud.

Parajezdectví v ČR
Předmětem prezentace bude ohlednutí se za 30-ti letou historií parajezdectví v Čechách, s přihlédnutím k současnému vývoji a návrhy dalších směrů do budoucnosti

Macauley Beth (USA)

Dr. Beth Macauley je docentkou na oddělení komunikačních věd a poruch v Grand Valley State University v Grand Rapids, Michigan, USA. Získala doktorát z University of Florida v roce 1998 se specializací na poruchy neurologické komunikace. Její hlavní oblastí klinické aktivity a výzkumného programu je hipoterapie. Dr. Macauley působí ve správní radě pro HETI a AHA, Inc., stejně jako ve výboru pro zdravotnictví a vzdělávání pro PATH, Intl. Vydala a vedla více než 150 prezentací a workshopů ze 13 zemí a je jediná z USA, která byla pozvána na posledních 6 konferencí HETI. Dr. Macauley kromě své výuky udržuje aktivní soukromou praxi pro terapii patologie řeči, dále se specializuje na hipoterapii a výzkum. Když nepracuje, jezdí na koni, peče a pozoruje své děti na atletických akcích.

Hipoterapie v logopedii
Provedu „ukázková“ logopedická sezení s vašimi terapeutickými koňmi a vašimi dobrovolníky. Promluvím si o tom, co dělám, proč to dělám a jak lze integrovat pohyb koně a aktivity související s koňmi do logopedických sezení.

Machová Kristýna (Česká republika)

Kristýna Machová vyučuje na ČZU v předmětech Praktické zapojení psa v zoorehabilitaci a Zapojení zvířat v zoorehabilitaci. Na této škole také ukončila doktorské studium v oboru zoorehabilitace (AAI). Zaměřuje se především na práci se psy, jelikož však působí na katedře etologie a zájmových chovů, tak i koně jí jsou blízcí. V zoorehabilitaci se zaměřuje především na zkoumání vlivu AAT na cílové klienty a to jak z hlediska fyziologického, tak psychologického. Je vedoucí bakalářské práce Anny Kasparové.

Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny
Studie hodnotí změnu skóre u pacientů psychiatrické nemocnice v dotaznících AQoL (Hodnocení kvality života související se zdravím) a HoNOS (Hodnocení zdravotního stavu) po absolvování cyklu HTP. Jedná se o pacienty se závislostí, kteří absolvovali HTP jednou týdně po dobu 4-8 týdnů. Studie se účastnilo 37 pacientů experimentální skupiny a 17 skupiny kontrolní.

Mattila-Rautiainen Sanna (Finsko)

Fyzioterapeutka provozující svou ordinaci již 30 let se specializací na HTFE pro finskou vládu. Její specializací je sportovní medicína (MSc) se zájmem a výzkumem biomechaniky; analýza pohybu člověka a koní. Na půl úvazku pracuje jako výzkumná pracovnice na univerzitě ve východním Finsku v oboru biomedicíny, která dokončuje disertační práci. Je redaktorkou původní knihy Ratsastusterapia, vydané nakladatelstvím PS- publishing (2011), která je přeložena do angličtiny jako Equine Facilitated Therapies- In Finland 2015. Je prezidentkou federace HETI 2015-2021 a prezidentkou finské asociace Equine Facilitated. Terapie. Je také učitelkou finského vzdělávání HTFE na Equine College Hevosopisto.

Archivace znalostí
Vzhledem k tomu, že dokumentace je v různých zemích vytvářena odlišně, mohl by sjednocený sběr dat během HTFE jednotek mít přínos pro budoucí výzkum.

Özcan Kürşat (Turecko)

Asit. Prof. Kürşat Özcan je v současné době zaměstnán na Univerzitě Nevsehir Haci Bektas Veli na Pedagogické fakultě, Katedře tělesné výchovy a sportu jako člen fakulty. Je také hlavním ředitelem aplikačního a výzkumného střediska pro jezdectví a jízdu na koni na univerzitě Nevsehir Haci Bektas Veli. Doktorát dokončil v roce 2018 na univerzitě Erciyes University a pracoval na projektu Účinky HPSP u dětí s DMO. Má certifikát adaptivního jezdeckého jezdce a v této oblasti pracuje již více než 10 let. Mezi jeho výzkumná témata patří zejména účast adaptovaných pohybových aktivit (včetně HPSP) na motorických schopnostech a fyzické zdatnosti u postižené populace. Podílel se na mnoha projektech Erasmus+ v HPSP. Vydal vědecké národní a mezinárodní publikace o HPSP. 

Vliv ježdění na koni na některé vybrané parametry u dětí s DMO
Cílem této studie je zjistit vliv ježdění na koni na některé vybrané parametry u dětí s DMO ve věkové skupině 8–12 let a vliv směru a úrovně. Dvacet dobrovolníků účastnících se studie byly děti ve věku 8–12 let s DMO, mající pravidelnou rehabilitaci a speciální vzdělávání. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin jako experimentální a kontrolní. Kromě probíhající terapie / speciální výcviku měla experimentální skupina 30-45 minut HPSP, 3 dny v týdnu po dobu 12 týdnů. Kontrolní skupina se neúčastnila žádné jiné terapeutické činnosti než pokračovacích terapeutických / speciálních vzdělávacích programů. Účastníci byli testováni před a po 12 týdnech HPSP prostřednictvím Motor Performance, Back-Leg Force, Grip Force, Rate of Grip Force Development and Flexibility tests. 

Pasquinelli Anna (Itálie)

Associate Professor v dětské neurologii a psychiatrii na Florentské univerzitě. Členka lékařského výboru FRDI (1997-2009) a časopisového výboru (2000-2009). Spoluzakladatelka a prezidentka Associazione „Lapo“, národní hiporehabilitační asociace, plný člen FRDI / HETI od roku 1998. Organizátor a ředitel hiporehabilitačních kurzů: „Teoreticko-praktický kurz v hiporehabilitaci“ (1999 / dnes), „Magisterské studium v hiporehabilitaci“ (2002 / dnes). Autorka 162 publikací, jejichž 45 je zaměřeno na hiporehabilitaci.

Editor a autor knihy „EQUINE-ASSISTED INTERVENTIONS - HANDBOOK OF THERAPEUTIC RIDING: Principles Methodology Organization“, nové vydání 2020: praktická technicko-vědecká příručka skládající se ze 400 stránkové knihy a 2 didaktických tříhodinových videí.

Základní principy hiporehabilitace u neuromotorických poruch a kritéria hodnocení. Praktické aplikace.
Klinické příznaky u neuromotorických poruch jsou často velmi složité, různé, mnohonásobné a někdy smíšené s intelektuálním nebo psychologickým postižením. Pokoušíme se nastínit pokyny, které je třeba mít na paměti při rehabilitační léčbě, a kritéria pro hodnocení výsledků. Jako příklad uvedeme některá videa.

Payne Martha (Itálie)

Od 6 let navštěvovala Martha mnoho kurzů, jako je jezdectví, Tellington touch, centered riding. Ve 20 letech začala pracovat jako stájnice ve Velké Británii. Pokračovala v porfesním růstu, dokud nebyla přijata jako praktikantka u Philippe Karla École de Légèreté v roce 2011 v Itálii, kde získala licenci pro výuku v roce 2016. V roce 2015 začala Martha pracovat ve Jezdeckém rehabilitačním středisku Vittorio di Capua v Niguardě. Hospital (Milan) jako trenérka koní a instruktorka pro sportovní hřiště spolu s pravidelnými lekcemi na volné noze soukromým studentům v jiných jezdeckých centrech.

Rozsáhlé zkušenosti Marthy v různých jezdeckých oborech se mísily s potřebou mít flexibilní zvířata, která by dokázala zvládat různé aktivity v centru: od základů po vztah mezi pacientem a koněm, ale také jezdeckou lekci, kde si kůň musí udržet a neustálý rytmus a tempo. Začala tedy pracovat s týmem, aby pochopila potřeby individuální trénink odpovídal pro každého koně, protože nejdůležitější věcí bylo a stále je udržovat koně upřímného ve svých emocích a spolehlivého. To je neustálý pravidelný trénink. Např. přechod od jezdecké výuky k relaxaci a práci na asymetrii koní prostřednictvím konkrétních cvičení; základy pro cvičení koní, aby byli zvládli lekce, které múžou být pro ně i nepříjemné; styl svobody jak k vytvoření silnějšího spojení s osobou na zemi, tak k zvládnutí negativních emocí, ke kterým může dojít během lekce, jako je stres nebo někdy nuda.

Jak být ve spojení s koněm, aby lépe spolupracoval
Vysvětlím různé typologie intervencí, které můžeme použít, abychom měli na naší straně spolupracující uvolněné a upřímné zvíře.

Píšová Markéta (Česká republika)

Markéta je učitelkou odborných předmětů na Střední odborné škole veterinární. Předtím působila při Ph.D. studiu speciální zootechniky na Mendelově univerzitě v Brně. Hiporehabilitaci se věnuje 15 let jako dobrovolník. V posledních pěti letech je na pozici vedoucího speciálního pedagoga ve svém středisku. Věnujeme se práci s dětmi i dospělou klientelou, a to především v oblasti speciálně pedagogické intervence.  Věnuje se především oblasti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky.

Vliv HPSP na grafomotorické dovednosti
Práce se zabývá vlivem HPSP na grafomotorické dovednosti. Práce ukazuje, že speciální pedagog využívající práci s koněm může výrazně ovlivnit jemnou motoriku.

Prokopová Zuzka (Česká republika)

Zuzka has been enthusiastically raising horses and their people for 18 years. She has been working with wild horses from pastures, untouched by people, problematic horses and horses preparing for the life of riding horses. She tries to help people find common ground and mutual understanding with their horses. Therapy horses undergo special training in her centre to be ready to work with clients with special needs.

Partnerství s koněm v hiporehabilitaci
Výchově koní a jejich lidí věnuji s nadšením již 18 let. Procházejí mi rukama koně divocí, lidmi nedotknutí z pastvin, koně problémoví i koně připravující se na život jezdeckých koní. Snažím se lidem pomáhat najít s jejich koňmi společnou řeč a vzájemné pochopení. Hiporehabilitační koně u mě procházejí speciálním výcvikem pro práci s hendikepované klienty.

Shkedi Anita (Izrael)

Celoživotní práce doktorky Anity Shkedi v klinické a veřejné zdravotní péči se zaměřením  na hiporehabilitaci, ji vedla k tomu, aby pomáhala lidem, kteří zažili trauma, čelili nepříjemnostem, budovali si odolnost a našli radost. Po třech a půl desetiletích práce jako praktikující hiporehabilitaci u mnoha veteránů a dalších s PTSD (Posttraumatická stresová porucha) měla neustálé příležitosti studovat, učit, psát a trávit hodiny reflexivní praxí.

Dr. Anita Shkedi založila v roce 1985 v Izraeli Therapeutic Horseback Riding a v roce 1988 vyvinula izraelské oficiální osnovy pro vzdělání v hiporehabilitaci ve škole trenérů Nat Holman na Institutu tělesné výchovy Wingate, která se stala odrazovým můstkem pro řadu dalších souvisejících terapeutických studií. Má doktorát z pedagogiky se specializací na tvorbu vzdělávání v hiporehabilitaci. Je autorkou knihy Traumatické poranění mozku a terapeutická jízda a je autorkou mnoha článků. Přednáší a konzultuje po celém světě v oblastech činností a terapií s asistencí koní, PTSD a traumatických poranění mozku a prostřednictvím svého nového webu anitashkedi.com poskytuje kliniky a workshopy.

V roce 2015 autorka získala cenu excelence od izraelského prestižního Wingate Institute a je uvedena v Mezinárodní židovské sportovní síni slávy za svoji aktivitu v hiporehabilitaci.

Koně léčí PTSD: Chůze po nových cestách
Dnes si svět stále více uvědomuje, že koně, s nimiž jsme měli vztah od starověku, jsou schopni poskytnout holistické energetické uzdravení a mohou oslovit lidskou mysl, tělo i duši jako integrovanou jednotku, což je známo, že je úspěšnější než léčení kterékoli z těchto úrovní samostatně. Kůň může dosáhnout na jádro problémů, které mění energetické vzorce, udržují destruktivní emoce, fyzické příznaky a návyky a negativní myšlenky vyčerpávající život. Zkušenost s koněm může být úžasná. Pro jednotlivce s PTSD, kteří mají potíže s redukcí stresorů, s ovládáním a dokonce se osvobozují od nežádoucích myšlenek a emocí, je uvolňování nové energie extrémně motivující a poskytuje obnovený pocit kontroly a naplnění. Ve společnosti koní mohou jedinci s PTSD zmírnit úzkosti, které jsou hluboce zakořeněny na emocionální a éterické úrovni, a obnovují všímavost, duchovnost a vnitřní mír. Spojení s koňmi se stává zážitkem, který mění život, umožňuje člověku znovu si stanovit cíle, sledovat životní sny a přání a obnovit vztah.

Slepchenko Yulia (Rusko)

Slepchenko Yulia se narodila v roce 1973 v Leningradu (Petrohrad). Vystudovala Pedagogickou univerzitu v Petrohradu v roce 1996. Specializace: řečový patolog, speciální pedagog pro intelektově postižené děti. V letech 1996 až 2001 pracovala ve Státní předškolní instituci jako speciální pedagog u dětí s dětskou mozkovou obrnou a mentálním postižením.

V roce 2001 založila jezdecký klub a hipoterapeutické centrum «Poly Eco», kde je ředitelkou a majitelkou. Od roku 2005 je členkou Národní hiporehabilitační federace a adaptivního jezdeckého sportu a od roku 2017 je její viceprezidentkou. V roce 2009 absolvovala lékařskou fakultu a v roce 2013 absolvovala ruskou vyšší školu osteopatického lékařství, nyní je členkou lékařské asociace profesionálních osteopatů.

Od roku 2013 působí jako učitelka dalších kurzů odborného vzdělávání pro výcvik specialistů v hiporehabilitaci ve federaci v Moskvě a na Vyšší jezdecké škole v Petrohradě. Je spoluautorkou odborných rekvalifikačních kurzů: „Hipoterapie a adaptivní jízda v systému adaptivní tělesné kultury“ a „Hipoterapie. Výcvik terapeutických koní“. Je autorem kurzů „Kůň jako nástroj terapeutického působení na tělo jezdce“, „Praktické základy práce s dětmi se zdravotním postižením pomocí metod adaptivního ježdění“, „Praktické základy práce s dospělými metodami klasické hipoterapie“ (problémy mužského a ženského zdraví, skolióza, osteochondróza, zakřivení pánve, artritida a artróza dolních končetin, poruchy autonomního nervového systému, bolesti hlavy.); „Diagnostika jezdce před zahájením léčby klasickou hipoterapií metodami aplikované kineziologie“ a „Využití tělně orientovaných postupů při odstraňování sportovních fobií jezdce“.

Korekce somatických dysfunkcí pánve pomocí HTFE
Budeme hovořit o hlavních somatických dysfunkcích pánve, příčinách poruch. A také vám navrhnu několik cviků na koni během HTFE.

Stergiou Alexandra (Řecko)

Alexandra je držitelkou titulu PhD z Katedry fyzikální medicíny a rehabilitace Lékařské fakulty University of Ioannina. Vlastní praxi provozuje od roku 2009 v hiporehabilitačním centru Ioannina. Alexandra je také lektorkou dalšího a profesionálního vzdělávání registrovanou na řeckém ministerstvu školství ve vybraných modulech v oblasti speciální pedagogiky a rehabilitace. Zabývá se rehabilitací dětí s neurologickými poruchami a poruchami autistického spektra. Je recenzentkou v časopisech s velkým dopadem (American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, Journal of Autism and Developmental Disorders, Advances in Autism atd.). A je také junior editorkou vědeckého časopisu HETI: International Research and Practice. Zúčastnila se řady vědeckých konferencí a byla členkou organizačních a vědeckých rad. Alexandra absolvovala a ohlásila mnoho ústních a posterových prezentací na kongresech a publikovala řadu článků v mezinárodních vědeckých časopisech.

Recenze literatury v HTFE
Předpokládá se, že HTFE mají pozitivní fyzické a emoční účinky u jedinců s neuromotorickým, vývojovým a fyzickým postižením. Účelem tohoto přehledu je zjistit, zda HTFE zlepšuje rovnováhu, motorické funkce, chůzi, svalovou symetrii, pánevní pohyb, psychosociální parametry a celkovou kvalitu života pacientů.

Svobodová Xenia (Česká republika)

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA působí v ČHS jako projektová manažerka a poradkyně pro vzdělávání. Ve spolupráci se středisky hiporehabilitace připravila několik grantových žádostí na podporu hiporehabilitace. Absolvovala kurzy ČHS v oblasti hiporehabilitace a sociální práce a hipoterapie v psychologii a psychiatrii a působí jako lektorka ve střediscích hipoterapie Jupiter a Kamenitý vrch. Má několikaletou poradenskou a pedagogickou praxi, psychoterapeutický výcvik a mnohaletou praxi jako podnikatelka a manažerka v oblasti výzkumu diagnostik a léčiv. Absolvovala studium přírodních věd na Karlově Univerzitě v Praze, aspiranturu na Technické Univerzitě v Bratislavě a studium managementu na Donau Universitaet Krems v Dolním Rakousku.

Projekt Využití koní při neformálním vzdělávání dětí.
Představíme souhrn metodik a výsledklů, které jsme zatím dosáhli. Aktivity projektu jsou realizovány v 7 střediscích České hiporehabilitační společnosti. Projekt je podpořen grantem MŠMT a Evropské Unie.

Šámalová Magdaléna (Česká republika)

Magda je studentka PhD na České zemědělské univerzitě. Hipoterapie se účastním aktivně již 5 let, jako vodič a trenér koní v zapsaném spolku Caballinus. V rámci své dizertační práce se zabývá tématem reakce koní na projevy klientů hipoterapie. Práci na tomto tématu začala během svého magisterského studia, kdy provedla pilotní studii na vliv hlasových projevů klienta na koně během HTFE. Mým cílem je tedy zjistit, jak klienti ovlivňují welfare koní během HTFE a podat možné doporučení, jak klienty s výraznými projevy zařazovat v rámci jednotek HTFE.

Má hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii vliv na koně?
Vliv hlasových projevů klienta na koně během hipoterapie

Šťastná Kohoutová Monika (Česká republika)

Monika vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 pracuje jako vedoucí hiporehabilitace ve Sdružení SRAZ, z.s. v Praze. Dlouhé roky spolupracuje s ČHS – získala certifikaci specialistka pro hipoterapii (HTFE) a učí na kurzech ČHS. Je členkou týmu Erasmus+ 2019/2020 pod ČHS (vzdělávání zahraničních pracovníků) a zároveň také členkou České asociace ergoterapeutů. V letech 2006 až 2008 pracovala na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, kde se věnovala jak klinické, tak i pedagogické praxi (ergoterapeutka u klientů po poranění mozku a vedoucí/lektorka některých ergoterapeutických předmětů).

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - dítě s fetálním alkoholovým syndromem a agenezí corpus callosum
Kazuistika dvouletého klienta, u kterého je nepopiratelný efekt Hipoterapie v ergoterapii jinou formu rehabilitace neabsolvovali. Ukázka použitých pozic při hipoterapii a prošlých stádií vývoje - s výsledným efektem výborně pohyblivého dítěte.

Vašíčková Lia (Česká republika)

Jezdecký sport od 12 let věku, denně, aktivně, juniorská mistryně ČSSR v drezuře, členka mistrovského družstva v parkuru ČR. Promoce na lékařské fakultě University Karlovy, jezdectví rekreačně pro radost dosud. 1. atestace z vnitřního lékařství. 2. atestace z rehabilitace, fysiatrie a balneologie. Profesně 30let v paraplegiologii - problematika lidí s lesí míšní úrazové či neúrazové etiologie, specialista a školitel v oboru včetně problematiky sezení  ve vozíku. Ph.D. doktorát na Masarykově universitě Brno s prací na téma „Optimalizace mobility na vozíku po spinálním traumatu“. 1988 organizace a začátek hiporehabilitace v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku, 1991 založení Hiporehabilitační společnosti ČR, do roku 1995 její první předsedkyně. 1992 vedoucí lékař spinální rehabilitační jednotky a 1995 jako první v ČR využití koně pro rehabilitaci spinálních  pacientů v časné rehabilitační fázi po vzniku lese míšní. Aktuálně RHO a spinální jednotka KÚCH FN Brno, výuka na LF MU Brno, výuka v kurzech NCONZO a výuka v kurzech ČHS.

30let České hiporehabilitační společnosti - jak to začalo
Společne s Renatou Deimel. Vědecká studie o HRV a kortizolu je prezentována praktickým způsobem.

Zink Roswitha (Rakousko)

Roswitha Zink, MSc., vystudovala biologii a psychologii, pracuje jako psychoterapeutka s asistencí zvířat, zejména u dětí a dospívajících, kteří zažili trauma, zármutek nebo paliativní péči. Její vášeň a odborností jé příprava hiporehabilitačních koní k zpřístupnění jejich speciálních neverbálních schopností lidem v hiporehabilitaci. Řeč těla a vliv na naladění i na sebe účinnost jsou cenná klíčová slova.

Doma je v Evropě, Vídeň, Rakousko v Otto Wagner Spital na www.Lichtblickhof.at

Koně se nás dotýkají více, než jen naší kůže: srdeční tep, rytmus a hudba
Společne s Renatou Deimel. Vědecká studie o HRV a kortizolu je prezentována praktickým způsobem.