Obecná hiporehabilitace a hipologie

Přednášky se prolínají s praktickým cvičením.

Po blocích Obecná hiporehabilitace a hipologie následuje povinná odborná praxe ve Středisku praktické výuky dle výběru účastníka (40 hodin). Doporučujeme praxi absolvovat v jiném oboru než studujete pro získání rozhledu a zkušeností v širším poli hiporehabilitace.

 • Základní rozdělení zooterapie, specifika zařazení koní do terapie.
 • Historie a vývoj hiporehabilitace.
 • Odborná terminologie v hiporehabilitaci.
 • Rozdělení hiporehabilitace.
 • Podmínky pro realizaci hiporehabilitace a zásady bezpečnosti.
 • Ekonomika provozu, management střediska hiporehabilitace.
 • Hlediska výběru a hodnocení exteriéru koně s ohledem na potřeby klienta.
 • Hřbet koně jako balanční plocha, biomechanika pohybu koně.
 • Etologie koně ve vztahu k chování a jednání klienta.
 • Základy práce s koněm ze země – chování koně jako zrcadlo.
 • Zásady bezpečnosti při práci s koněm.

Aplikované postupy v HTFE dříve Hipoterapii

Přednášky se prolínají s praktickým cvičením.

V rámci specializačních bloků následuje povinná odborná praxe ve Středisku praktické výuky zaměřeného na hipoterapii dle výběru účastníka (40 hodin). 

 • Vyšetřování dětí a dospělých klientů HTFE, dlouhodobé a krátkodobé terapeutické plány.
 • Hipoterapie v kontextu ucelené rehabilitace, IN, KI.
 • Posturální ontogeneze.
 • HTFE u neurologických postižení dětského věku.
 • HTFE v rámci konceptu rané péče.
 • HTFE v rámci Bobath konceptu.
 • HTFE u klientů s kombinovanými vadami.
 • HTFE u sluchově a zrakově postižených.
 • HTFE u u klientů s mentální retardací.
 • HTFE v návaznosti na ORT a základy logopedie.
 • HTFE v rámci postižení pohybového aparátu u ortopedických vad.
 • HTFE u některých gynekologických poruch.
 • HTFE u autistického klienta.
 • HTFE u osob se specifickými potřebami z pohledu ergoterapie.
 • HTFE u míšních lézí, VDT, HSSP.
 • HTFE u neurologických postižení dospělého věku.
 • HTFE u onemocnění kardiovaskulárních a metabolických.

Aplikované postupy v HPSP dříve AVK

Přednášky se prolínají s praktickým cvičením.

V rámci specializačních bloků následuje povinná odborná praxe ve Středisku praktické výuky zaměřeného na AVK dle výběru účastníka (40 hodin). 

 • Principy etologie koní v rámci práce s koněm.
 • Metodika výchovy a výcviku koní pro HPSP.
 • Výběr vhodného koně vzhledem k uživateli a cílům HPSP
 • Metodika práce s koněm ze země a ze sedla.
 • Cíle HPSP, cílové skupiny, kontraindikace, dokumentace, plány.
 • Vhodné způsoby komunikace pro různé druhy postižení a specifické poruchy chování.
 • Etické principy, standardy kvality HPSP.
 • Úvod do psychologie a patopsychologie.
 • Úvod do psychoterapie.
 • Pedagogika volného času, zážitková a prožitková pedagogika.
 • Sociální práce.
 • Sociální pedagogika.
 • Speciálně-pedagogická diagnostika.
 • Specifické poruchy učení a chování.

Aplikované postupy v HTP dříve PPK  

Přednášky se prolínají s praktickým cvičením.

V rámci specializačních bloků následuje povinná odborná praxe ve Středisku praktické výuky zaměřeného na PPK dle výběru účastníka (40 hodin). 

 • Okruhy duševních poruch a poruch chování.
 • Odborný přístup u jednotlivých okruhů duševních poruch a poruch chování.
 • Terapeutické možnosti PPK, indikace a kontraindikace.
 • Metodika PPK u jednotlivých duševních poruch a onemocnění.
 • Vedení individuální terapeutické jednotky.
 • Vedení skupinové terapeutické jednotky.
 • Psychoterapie u jednotlivých duševních poruch a onemocnění v rámci PPK.
 • Sebereflexe a osobní růst psychoterapeuta, psychohygiena.
 • Hry v rámci PPK.
 • Specifika práce s koněm v PPK.
 • Praktická cvičení.