Přednášky a workshopy

Bednáříková Hana (Česká republika)

Hana se věnuje hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) více než 8 let, zaměřuje se především na dětskou klientelu s neurologickými diagnózami. Dokončuje také studium Ph.D. na Katedře přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na vliv HTFE u dětí s DMO. V současné době pracuje jako asistent na Katedře fyzioterapie Fakulty tělesné kultury, kde se podílí na výuce studentů fyzioterapie bakalářského a magisterského studia. V ambulantní péči se věnuje zejména ženám s funkčními poruchami pánevního dna, těhotným a ženám po porodu. Vede závěrečné práce na téma HTFE.

Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie
Hodnocení krátkodobého efektu hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii pomocí metody akcelerometrie na úroveň posturální stability v sedu a provedení chůze u dětí se spastickou formou DMO.

Casková Vanda (Česká republika)

Vanda (MSc, BSc, fyzioterapeutka) vystudovala fyzioterapii na Univerzitě FTK JEP v Olomouci. Její zájem o koně vyústil v prozkoumání oboru chovu koní na Mendelově univerzitě v Brně. Vanda má téměř 40 let zkušeností s fyzioterapií a cvičí jógu na své soukromé klinice. HTFE se věnuje od roku 1989. Nejprve pracovala v Lázních Janské Lázně; poté v roce 1999 založila sdružení Epona, kde zastává pozici předsedkyně a přední fyzioterapeutky. Vanda je trenérka s licencí České jezdecké federace se zaměřením na jezdce se zdravotním postižením a je klasifikátorkou pro para-jezdecký sport. Vanda je jednou ze zakládajících členů České hiporehabilitační společnosti (ČHS) v roce 1991, nyní je její místopředsedkyní. Je zakladatelkou vzdělávacího systému ČHS (1994) a certifikačního systému hiporehabilitačních koní  (2011). Je hlavní iniciátorkou, organizátorkou, lektorkou a členkouzkušební komise. Jako externí lektor vyučuje na Mendelově univerzitě apod. V poslední době věnuje svůj čas a dovednosti paravoltoži. Vanda je spoluautorkou několika publikací: Hiporehabilitace (1994), Hiporehabilitace (2011), Hippotherapy (2018), Therapy Horse Certification System (2018) a Zooterapie v kostce (2020).

Analýza výsledků specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v rámci ČHS za roky 2011 - 2020
Specializační zkoušky jsou určeny pro koně a pony, kteří jsou zařazováni do hiporehabilitace v České republice. Specializační zkoušky hiporehabilitačních koní jsou jediným kontrolním kritériem výcviku a povahových vlastností pro zařazení koně do hiporehabilitace. Tato práce se zabývá analýzou výsledků zkoušek, které koně absolvovaly v období 2011 - 2020.

Ukázka práce s chladnokrevným koněm v tahu
Ukázka práce v tahu s chladnokrevným koněm, význam práce v tahu pro koně zařazení do hiporehabilitace a význam práce v tahu pro klienty

Kulichová Jana (Česká republika)

Jana  Kulichová, MUDR. Původně se dostala k hipoterapii jakožto pediatr. V letech  1991-1994, které byly rozhodující pro její zájem na poli aktivit zprostředkovaných koněm, pracovala na Klinice Fyzioterapie a Sportovního lékařství Fakultní nemocnice Motol. Z těchto let také pocházejí její vědecké práce zabývající se vlivem hipoterapie na držení těla a rovnováhu. Na dobrovolnické bázi pracuje od roku 1989 s handicapovanými,  původně v klubu Respin, později Kvítek v Ondřejově nedaleko Prahy. Patří k zakládajícím členům České hiporehabilitační společnosti od roku 1991 a v letech 1995-1998 byla její předsedkyní.  Od 2.poloviny 90.let se zaměřuje na sportovní ježdění handicapovaných. Absolvovala společně s dalšími fyzioterapeutkami a lékaři školení zaměřené na klasifikování handicapů v jezdeckém sportu vedené  Dr. Chris Meaden v Praze v r. 2000 a od té doby se stala mezinárodní klasifikátorkou IPEC (International Paralympic Equestrian Committee), později FEI (Fédération Equestre Internationale) a od roku 2015 členem  CWG ( Classification Working Group). Profesionálně se  zaměřuje především na obtížně klasifikovatelné jezdce, a ačkoliv se na tvorbě nového klasifikačního systému přímo nepodílí, vítá snahu o jeho vznik. Také je členem  přípravného výboru usilujícího o návrat mentálně handicapovaných atletů do řad jezdců IPC/FEI. Jakožto absolvent postgraduálního kursu Terapeutického ježdění z fyzioterapeutického aspektu vedeného Susanne von Dietze – Pollak, Charlotte von Arbin a Margaretou Hakanson z  Goteborgské  University ve Švédsku v letech 2005-2009, dále učí a vede předmět Hipoterapie pro studenty fyzioterapie na Lékařské  fakultě University Karlově v Motole od roku 2000 dosud.

Parajezdectví v ČR
Předmětem prezentace bude ohlednutí se za 30-ti letou historií parajezdectví v Čechách, s přihlédnutím k současnému vývoji a návrhy dalších směrů do budoucnosti

Machová Kristýna (Česká republika)

Kristýna Machová vyučuje na ČZU v předmětech Praktické zapojení psa v zoorehabilitaci a Zapojení zvířat v zoorehabilitaci. Na této škole také ukončila doktorské studium v oboru zoorehabilitace (AAI). Zaměřuje se především na práci se psy, jelikož však působí na katedře etologie a zájmových chovů, tak i koně jí jsou blízcí. V zoorehabilitaci se zaměřuje především na zkoumání vlivu AAT na cílové klienty a to jak z hlediska fyziologického, tak psychologického. Je vedoucí bakalářské práce Anny Kasparové.

Hodnocení vlivu HTP na zdravotní stav a kvalitu života související se zdravím u pacientů psychiatrické léčebny
Studie hodnotí změnu skóre u pacientů psychiatrické nemocnice v dotaznících AQoL (Hodnocení kvality života související se zdravím) a HoNOS (Hodnocení zdravotního stavu) po absolvování cyklu HTP. Jedná se o pacienty se závislostí, kteří absolvovali HTP jednou týdně po dobu 4-8 týdnů. Studie se účastnilo 37 pacientů experimentální skupiny a 17 skupiny kontrolní.

Píšová Markéta (Česká republika)

Markéta je učitelkou odborných předmětů na Střední odborné škole veterinární. Předtím působila při Ph.D. studiu speciální zootechniky na Mendelově univerzitě v Brně. Hiporehabilitaci se věnuje 15 let jako dobrovolník. V posledních pěti letech je na pozici vedoucího speciálního pedagoga ve svém středisku. Věnujeme se práci s dětmi i dospělou klientelou, a to především v oblasti speciálně pedagogické intervence.  Věnuje se především oblasti rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky.

Vliv HPSP na grafomotorické dovednosti
Práce se zabývá vlivem HPSP na grafomotorické dovednosti. Práce ukazuje, že speciální pedagog využívající práci s koněm může výrazně ovlivnit jemnou motoriku.

Prokopová Zuzka (Česká republika)

Zuzka has been enthusiastically raising horses and their people for 18 years. She has been working with wild horses from pastures, untouched by people, problematic horses and horses preparing for the life of riding horses. She tries to help people find common ground and mutual understanding with their horses. Therapy horses undergo special training in her centre to be ready to work with clients with special needs.

Partnerství s koněm v hiporehabilitaci
Výchově koní a jejich lidí věnuji s nadšením již 18 let. Procházejí mi rukama koně divocí, lidmi nedotknutí z pastvin, koně problémoví i koně připravující se na život jezdeckých koní. Snažím se lidem pomáhat najít s jejich koňmi společnou řeč a vzájemné pochopení. Hiporehabilitační koně u mě procházejí speciálním výcvikem pro práci s hendikepované klienty.

Svobodová Xenia (Česká republika)

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA působí v ČHS jako projektová manažerka a poradkyně pro vzdělávání. Ve spolupráci se středisky hiporehabilitace připravila několik grantových žádostí na podporu hiporehabilitace. Absolvovala kurzy ČHS v oblasti hiporehabilitace a sociální práce a hipoterapie v psychologii a psychiatrii a působí jako lektorka ve střediscích hipoterapie Jupiter a Kamenitý vrch. Má několikaletou poradenskou a pedagogickou praxi, psychoterapeutický výcvik a mnohaletou praxi jako podnikatelka a manažerka v oblasti výzkumu diagnostik a léčiv. Absolvovala studium přírodních věd na Karlově Univerzitě v Praze, aspiranturu na Technické Univerzitě v Bratislavě a studium managementu na Donau Universitaet Krems v Dolním Rakousku.

Projekt Využití koní při neformálním vzdělávání dětí.
Představíme souhrn metodik a výsledklů, které jsme zatím dosáhli. Aktivity projektu jsou realizovány v 7 střediscích České hiporehabilitační společnosti. Projekt je podpořen grantem MŠMT a Evropské Unie.

Šámalová Magdaléna (Česká republika)

Magda je studentka PhD na České zemědělské univerzitě. Hipoterapie se účastním aktivně již 5 let, jako vodič a trenér koní v zapsaném spolku Caballinus. V rámci své dizertační práce se zabývá tématem reakce koní na projevy klientů hipoterapie. Práci na tomto tématu začala během svého magisterského studia, kdy provedla pilotní studii na vliv hlasových projevů klienta na koně během HTFE. Mým cílem je tedy zjistit, jak klienti ovlivňují welfare koní během HTFE a podat možné doporučení, jak klienty s výraznými projevy zařazovat v rámci jednotek HTFE.

Má hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii vliv na koně?
Vliv hlasových projevů klienta na koně během hipoterapie

Šťastná Kohoutová Monika (Česká republika)

Monika vystudovala ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 pracuje jako vedoucí hiporehabilitace ve Sdružení SRAZ, z.s. v Praze. Dlouhé roky spolupracuje s ČHS – získala certifikaci specialistka pro hipoterapii (HTFE) a učí na kurzech ČHS. Je členkou týmu Erasmus+ 2019/2020 pod ČHS (vzdělávání zahraničních pracovníků) a zároveň také členkou České asociace ergoterapeutů. V letech 2006 až 2008 pracovala na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, kde se věnovala jak klinické, tak i pedagogické praxi (ergoterapeutka u klientů po poranění mozku a vedoucí/lektorka některých ergoterapeutických předmětů).

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - dítě s fetálním alkoholovým syndromem a agenezí corpus callosum
Kazuistika dvouletého klienta, u kterého je nepopiratelný efekt Hipoterapie v ergoterapii jinou formu rehabilitace neabsolvovali. Ukázka použitých pozic při hipoterapii a prošlých stádií vývoje - s výsledným efektem výborně pohyblivého dítěte.

Vašíčková Lia (Česká republika)

Jezdecký sport od 12 let věku, denně, aktivně, juniorská mistryně ČSSR v drezuře, členka mistrovského družstva v parkuru ČR. Promoce na lékařské fakultě University Karlovy, jezdectví rekreačně pro radost dosud. 1. atestace z vnitřního lékařství. 2. atestace z rehabilitace, fysiatrie a balneologie. Profesně 30let v paraplegiologii - problematika lidí s lesí míšní úrazové či neúrazové etiologie, specialista a školitel v oboru včetně problematiky sezení  ve vozíku. Ph.D. doktorát na Masarykově universitě Brno s prací na téma „Optimalizace mobility na vozíku po spinálním traumatu“. 1988 organizace a začátek hiporehabilitace v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku, 1991 založení Hiporehabilitační společnosti ČR, do roku 1995 její první předsedkyně. 1992 vedoucí lékař spinální rehabilitační jednotky a 1995 jako první v ČR využití koně pro rehabilitaci spinálních  pacientů v časné rehabilitační fázi po vzniku lese míšní. Aktuálně RHO a spinální jednotka KÚCH FN Brno, výuka na LF MU Brno, výuka v kurzech NCONZO a výuka v kurzech ČHS.

30let České hiporehabilitační společnosti - jak to začalo
Společne s Renatou Deimel. Vědecká studie o HRV a kortizolu je prezentována praktickým způsobem.