Přednášky

Zde je přehled přednášek, na které se můžete těšit.

Téma: Aktivity s využitím koní

Aktivity s využitím koní v oblasti sociálních služeb zaměřených na poruchy chování dětí - Mgr. et Bc. Lenka BuchtováKůň je v sociálních službách chápán jako prostředek k dosažení cílů vyplývajících z individuálního plánu, který je vytvářen společně s klientem (dítětem, rodinou) na základě jeho potřeb. Je tedy nutné vědět, jakou potřebu, cíl klienta konkrétní kůň může a je schopen naplňovat. Cílem přednášky je seznámit přítomné s metodou využití koní při práci s dětmi s poruchami chování v oblasti sociálních služeb, a to v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Přednáška bude vycházet zejména z praktických zkušeností a dovedností a příkladů dobré praxe vycházející z 12-tileté činnosti Bonanzy Vendolí, z.ú.
Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi - Vladyková, Jindra, Mgr., Schestauberová, Ing., Šedivá KláraPřednáška prezentuje výsledky akce "Etologický výzkum aneb 24 hodin s koňmi", jejímž cílem bylo využít postupů vědeckého výzkumu v oblasti etologie koní k obohacení vědomostí a specifických dovedností dětí navštěvujících hiporehabilitační střediska, jezdecké kluby nebo soukromé stáje v ČR a propojit tuto komunitu společnou činností se společným cílem. Děti mají mnohdy zkreslené představy o sociálních ale i biologických potřebách koní. Postupy používané při vědeckém výzkumu mohou dětem umožnit nejen nahlédnout do skutečné reality života koní a přinést radost z poznání, ale i pocítit, co je to zodpovědnost za prováděnou práci, umožnit zažít pocit sounáležitosti a rozvinout schopnost týmové spolupráce.
Očima pacientů - Bc. Yvonna HorskáMalé zamyšlení nad hiporehabilitačními aktivitami očima pacientů, klientů. Sdělení přímých prožitků, postřehů o tom, co jim tato terapie přináší. V přednášce budou čtené příspěvky pacientů, které budou prezentovány v nezměněné podobě, tak, jak je sami napsali. Na konci příspěvků bude krátké zamyšlení nad zpětnou vazbou pacientů.
Sociální poznávání pomocí koní - Mgr. Adéla PfannováSociální poznávání je oblast psychologie, která zkoumá to, jak lidé vnímají své sociální okolí, vztahy a události v něm i sebe sama. Práce na sociálním poznávání je přínosná pro různé oblasti života člověka, včetně rozvoje prosociálního chování a spolupráce. Tyto schopnosti je možné cvičit i pomocí aktivit s koňmi, například skrze pokus o zaujetí jejich perspektivy a užití jejich komunikačních stylů. Na základě znalosti etologie koní a poznatků dalších věd to činí například trénink koní metodou přirozené komunikace s koněm nebo vědecký směr Equitation Science. Poznatky a metody těchto směrů dále může využívat obor hiporehabilitace, který čerpá z komplexního působení koně na člověka, které popisuji jako bio-psycho-sociálně-spirituální.
Vliv hiporehabilitace na rozvoj grafomotoriky - Mgr. et Ing. Markéta Píšová, PhD.Práce se zabývá problematikou rozvoje grafomotoriky u osob s postižením hybnosti v rámci lekcí hiporehabilitace. Výzkumné šetření ukazuje, že hiporehabilitace v dlouhodobém horizontu rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a následně i grafomotoriku.

Téma: Hipoterapie

Hipoterapie v rané péči - kazuistiky - Mgr.Tereza Honců, Bc. Anna DobisováRozhodujícím prvkem pro zařazení dětí raného věku do rehabilitace je jejich abnormální anebo opožďující se psychomotorický vývoj. Včasnou indikací a aplikací hipoterapie dochází k pozitivnímu oslovení nezralé a rapidně se vyvíjející CNS, která v tomto věku má obrovskou schopnost plasticity. Prostřednictvím kvalitně a včas zahájené hipoterapie je možné dosáhnout maximálního snížení klinických projevů. Zde jsou oslovována přímo řídící centra hybnosti, a proto je nutné, aby tak v zájmu klienta bylo činěno co nejdříve. Rádi bychom představili jednu nebo dvě kazuistiky dostatečně ilustrované foto i video dokumentací. Jednalo by se o děti v rozmezí 12-24 měsíců, s výrazným opožděním PMV. Společné rysy budou hypotonie, insuficientní trupové svalstvo, větší laxicita kloubů, planovalgozní postavení hlezenních kloubů. Z toho pramenící nedokonalé vzpřimovací mechanismy, decentrace kořenových kloubů a neideální lokomoční vzory. Probandi budou součástí kurzů Hipoterapie v rané péči, které budou po dobu 4 dní (8 terapií) velmi dobře dokumentovány a tak budeme mít dostatek materiálu ke zpracování. Výsledkem by měl být krátkodobý účinek hipoterapie na posturální držení a ovlivnění hrubé motoriky dítěte v raném věku.
Vliv intenzivní hipoterapie na kvalitu a kvantitu psychomotorického vývoje u dětí s DMO - Mgr. Kateřina ČapkováObjektivizace výsledků v hipoterapii je velmi nesnadná, a to z více důvodů, kterým dominuje individualita jedince a komplexnost rehabilitačních postupů u dětí s postižení. Ve studii jsme se pokusili tyto faktory eliminovat tak, abychom co nejpřesněji zhodnotili možný dopad působení hipoterapie. Do studie bylo zařazeno 35 dětí s DMO, které se zúčastnily týdenní hipoterapie 2x denně. Výsledky byly hodnoceny dle škály GMFM a podpořeny funkčními parametry zvolenými na základě kineziologického rozboru. Zároveň byly všechny děti měsíc před zařazením do studie zhodnoceny dle GMFM,aby byl možný odečet zlepšení nezávislého na terapiích. U všech dětí došlo ke signifikantnímu zlepšení jak v kvalitativních, tak v kvantitativních parametrech.
Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí - Miškovská Kristýna Bc.Přednáška se zabývá vlivem hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí pacienta. Cílem je formou kazuistik posoudit výsledky hipoterapie u třech dětských pacientů se základními diagnózami Downův syndrom, Prader-Williho syndrom a porucha pozornosti s hyperaktivitou kombinovaná s dětskou mozkovou obrnou. Hipoterapie byla v průběhu některých hipoterapeutických jednotek doplněna o monitoring tepové frekvence pacienta a kumulované aktivity pacienta na koni. Měření bylo provedeno neinvazivními senzory.
Vliv hipoterapie na vybrané pohybové aspekty u dětí s dětskou mozkovou obrnou - Mgr. Hana BednáříkováHipoterapie je fyzioterapeutickou metodou využívající k navození terapeutického efektu pohybu hřbetu koně pohybujícího se v kroku. Děti se spastickou formou DMO mají často problémy s posturální stabilitou hlavy, trupu a pánve, s rovnováhou a koordinací, dále bývají také přítomny obtíže spojené s chůzí. Tyto symptomy lze podle studií různých autorů ovlivnit pomocí hipoterapie. Studie seznamuje s možností využití akcelerometrie, jako jedné z metod terénního výzkumu, která se jeví jako vhodná pro posouzení vlivu hipoterapie na pohybový systém člověka. Její výhodou je zejména jednoduchá, minimálně zatěžující aplikace na tělo koně i klienta a možnost rychlého zpracování signálu pro získání základních kinematických parametrů pro analýzu pohybu.

Téma: Parajezdectví

Sportovní ježdění handicapovaných - co je nového v ČR a ve světě - MUdr. Jana KulichováShrnutí vývoje ve sportovním ježdění a jeho odvětvích v posledních letech v ČR a ve světě, poukázání na nové trendy.
Příprava cvičence paravoltiže - Mgr. Jana Sklenaříková, PhD.Ukázka cvičení na barelu. Aplikované pohybové aktivity (APA) se týkají pohybových aktivit a sportu, při kterých je zvláštní důraz kladen na zájmy a schopnosti jedinců s limitovanými podmínkami, danými postižením, nemocí nebo věkem. Paravoltiž je součástí uceleného komplexu hiporehabilitace a je v základech shodná s voltiží, což je jezdecká disciplína, charakterizována jako akrobacie na koni, je ale přizpůsobená jedinci s postižením, který vykonává na neosedlaném koni gymnastické cviky. Sportovní příprava pro cvičence paravoltiže úzce navazuje na léčebně-preventivní a funkčně rehabilitační péči. Speciální pohybový program v paravoltiži se skládá ze cviků obsahující základní, rytmickou a sportovní gymnastiku. Hlavní důraz musí být kladen na co možná nejpřesnější provedení jednotlivých cvičení a možnosti přizpůsobit pohybový program individuálním zvláštnostem cvičenců.

Téma: Péče o koně

Psychická a fyzická relaxace a gymnastika koně - Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.Bezpečné, spolehlivé a účinné využití koně v hiporehabilitaci vyžaduje psychicky vyrovnaného a fyzicky vybalancovaného koně, který se uvolněně vypořádává s různými typy stresorů, které jsou běžnou součástí HR lekce, a současně předvádí pohyb v požadované kvalitě a rozsahu podle potřeb individuálního klienta. Cílem přednášky je přehled výcvikových prvků a gymnastických cvičení, která by v přípravě HR koně neměla chybět, a inspirovat tak cvičitele k sestavování funkčního, pestrého a hravého výcvikového plánu.
Bolesti pohybového aparátu koně z pohledu koňské fyzioterapeutky a chiropraktičky - Monika Plachá EBWNejčastější problémy koní z pohledu chiropraktika. Bolesti hřbetu, krku, lopatek a kříže.

Téma: Terapeutické využití koní

Analýza specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v ČHS - Ing. et Bc. Vladimíra Casková, doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD.Analýza specializačních zkoušek pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace v ČHS od roku 2011 do roku 2017 - představy a realita v praxi.

Téma: Vzdělávání v hiporehabilitaci

Ilúzie a realita hipoterapie - Mgr. Kňazovická Lenka, Ph.D.Prichádza veľa nadšených ľudí, čo chcú robiť hipoterapiu, kde sa stratia? Aj terapeuti, ktorí vydržia aktívne vykonávať hipoterapiu nejaký čas – končia – nevládzu, vyhoria, skrachujú ...Čo s tým? Možno pomôžu skúsenosti z praxe.