DALŠÍ KURZY BUDEME OTEVÍRAT  V ZÁŘÍ 2019 V NOVÉM FORMÁTU. REGISTRUJTE SE PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A BUDEME VÁS VČAS INFORMOVOVAT.

Absolvent kurzu Hipoterapie pod ČHS je připraven provádět vysoce specializovanou odbornou způsobilost v oboru hipoterapie pro činnost v oblasti hipoterapie v širokém spektru diagnóz a klinických obrazů pro dospělé a děti od 3 let věku.

Absolvent kurzu získá odbornou způsobilost k následujícím úkonům:

 • Prakticky vykonávat metodu hipoterapie.
 • Schopnost posoudit indikaci nebo kontraindikaci k hipoterapii.
 • Provádět kineziologický rozbor klientů včetně vyhodnocení anamnestických dat a následně sestavit krátkodobý a dlouhodobý plán hipoterapie.
 • Určit postup jednotky hipoterapie tak, aby léčba byla co nejefektivnější, včetně výběru vhodného koně pro daného klienta, polohy na koni, délku terapie, stanovení požadovaného tempa koně a povrchu.
 • Provádět rozbor mechaniky pohybu hřbetu koně s cílem vybrat vhodného koně pro klienta.
 • Podílet se ve spolupráci se cvičitelem koně na výběru a přípravě koně z pohledu potřeb klienta, včetně formulování konkrétních požadavků na stupeň výcviku koně.
 • Vést realizační tým během hipoterapie, korektně udílet příslušné pokyny cvičiteli
  a vodiči koně během jednotky hipoterapie tak, aby byla bezpečná a efektivní.
 • Vést dokumentaci o průběhu péče.
 • Provádět poradenskou činnost v hipoterapii.
 • Vést a školit studenty v rámci celoživotního vzdělávání.

Kurz je organizován v souladu s programy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a získal souhlasná stanoviska pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

Vstupní požadavky pro účastníka kurzu Hipoterapie (HT)

Ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie a ergoterapie s minimální roční praxí v oboru – dokládá se prostou kopií při zápisu do kurzu.

Kurz je přístupný i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním, např. ze Slovenska, atd. - kurz je veden v českém jazyce.

Obsah kurzu

Kurz HT se skládá z tří jednotlivých teoreticko-praktických modulů, celkem 200 hodin, z toho 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe. Součástí je 20 hodin samostatné práce s koněm.

Výuka v kurzu HT se skládá ze tří modulů. Moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci budou společné pro účastníky dalších kurzů zaměřených na PPK a AVK.

Na moduly Obecná hiporehabilitace a Hipologie pro hiporehabilitaci navazuje odborná praxe v hiporehabilitaci ve středisku praktické výuky ČHS – 40 hodin. Na modul Aplikovaná hipoterapie navazuje odborná praxe ve středisku praktické výuky ČHS pro hipoterapii – 40 hodin.

Hodinová dotace:

 • Teoreticko-praktická část - 100h - zajišťuje organizátor
 • Odborné praxe - 40 + 40h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu
 • Výuka jezdectví - 20h - zajišťuje si účastník sám dle svého výběru, není v ceně kurzu

Představuje základy individuální práce s koněm pod supervizí jezdeckého instruktora a pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace - minimálně 20 hodin (potvrzení do studijního průkazu).  Výuka jezdectví zahrnuje:

   • práci s koněm v boxu, přípravu na terapii
   • drezurní jezdeckou přípravu pod vedením cvičitele jezdectví ČJF, (nebo platná jezdecká licence ČJF).
   • práci s koněm ze země pod vedením zkušeného lektora přirozené komunikace nebo potvrzení o účasti na kurzu ne starší 1 rok od zahájení kurz.

Závěrečná zkouška
Podmínky účasti:

 • Splnění požadované odborné praxe ve SPV ČHS potvrzené ve studijním průkazu.
 • Odevzdání vypracované kazuistiky klienta hipoterapie dle zadání v rozsahu 6 – 10 stran.

Průběh:

 • Praktická část představuje potvrzení dovedností při práci s koněm ve stáji, ze země (trail na ruce, přistavení koně k rampě) a během drezurní zkoušky; předvedení ukázkové jednotky hipoterapie se simulovaným pacientem;
 • Teoretická zkouška se skládá z písemného testu, z obhajoby kazuistiky a z ústního přezkoušení vědomostí a znalostí problematiky.